I Drammensfjorden har forurensninger fra industri, bosetting og annen virksomhet blitt lagret i sedimentene over lang tid.

Som oppfølging av stortingsmelding nr. 12 (2001–2002) ”Rent og Rikt Hav” er det satt i gang en tiltaksplan for å kartlegge forurensningen i fjorden samt forberede og gjennomføre oppryddingstiltak.

Oppryddingen går under navnet Ren Drammensfjord og er et samarbeid mellom offentlige etater og private organisasjoner i området, blant annet Drammen kommune. Fylkesmannen vil i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) sørge for koordinering og informasjonsflyt mellom arbeidet i delområdene.

Følg prosjektet på nettstedet www.rendrammensfjord.no