Ren Drammensfjord er et overvåkingsprogram for å kartlegge nivået av miljøgifter i sedimentene i Drammensfjorden. Programmet drives i regi av kommunene Drammen og Lier, med faglig og økonomisk støtte fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud.

Drammensfjorden ble i lengre tid tilført forurensning fra industri, bosetting og annen virksomhet uten rensing. Kommunale kloakkløsninger og renseanlegg, rensetiltak i industrien og oppryddingstiltak på land har sørget for å redusere eller stanse de fleste kildene til utslipp. Men gammel forurensning har sedimentert på bunnen i fjorden, og kan fortsatt føre til utslipp.

Som oppfølging av stortingsmelding nr. 12 (2001–2002) «Rent og Rikt Hav» ble det satt i gang en tiltaksplan for å kartlegge forurensningen i fjorden samt forberede og gjennomføre eventuelle oppryddingstiltak. Prosjektet ble startet av Fylkesmannen i Buskerud i 2008, og het «Ren Drammensfjord 2015». Målet var en ren fjord innen 2015.

Overvåking i fjorden viste at tilstanden ble forbedret i løpet av prosjektperioden, men alle målene ble ikke nådd.

Overvåkingsprogram

Nå skal overvåkingsprogrammet «Ren Drammensfjord» videreføres av Drammen og Lier kommune i samarbeid. Staten er fortsatt med som samarbeidspartner, både med kompetanse og økonomisk støtte. Fylkesmannen bistår med faglige innspill, og kommunene får støtte fra Miljødirektoratet til å følge opp arbeidet.

Planen er at overvåkingen skal starte opp igjen i 2019.

Kontakt

Kirsten Kleveland
Drammen kommune
Telefon 958 52 403

Gro Angeltveit
Lier kommune

Telefon 32 22 04 90