Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det.

Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Drammen kommune eller mot Drammen kommune.

Ansatte har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Drammen kommunes varslingsordning er åpen for både ansatte og for eksterne (brukere, leverandører og andre), og alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på kommunens etiske regler
 • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
 • brudd på regler for anskaffelser
 • upassende gaver eller bonuser
 • mobbing, trakassering, seksuelle overgrep eller diskriminering
 • fare for liv og helse
 • misbruk av kommunens systemer eller eiendom
 • brudd på regelverk tilknyttet ulike fagområder, eksempelvis taushetsplikt

Dette inngår ikke i varslingsordningen

Klager på vedtak eller tjenester omfattes ikke av ordningen. 

Klage på enkeltvedtak må rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket innen klagefristen. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten.

Finn ut hvor du kan rette din henvendelse dersom den ikke omfattes av varslingsordningen:

Slik varsler du

I Drammen kommune kan du varsle via flere kanaler, herunder via:

 • elektronisk skjema for varsling
 • varslingstelefon
 • personlig oppmøte
 • brev, eller
 • e-post

Varsling via elektronisk skjema

Når du varsler via skjemaet varsler du via en kryptert nettløsning. Når du sender inn et varsel via webskjemaet, blir varselet kategorisert og behandlet av kommunens eksterne varslingsmottak før det oversendes kommunens sentrale varslingsråd for videre behandling. Kommunens eksterne varslingsmottak driftes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS.

Varsle via nettskjema

Telefon eller oppmøte

Varsling via telefon eller personlig oppmøte

 • Ring 970 86 000
 • Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09:00-15:30.
 • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket, i BDOs lokaler i Vika Atrium.

Brev

Send brev til:

BDO AS v/Compliance og gransking
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

NB: Merk konvolutten «Varsel». Dersom du varsler anonymt via brev kan vi ikke gi deg tilbakemelding.

E-post

Varsel per e-post sendes til

Anonymitet og innsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for offentlig saksbehandling. Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene. Dersom man ikke kan identifisere enkeltpersoner eller taushetsbelagte forhold, så vil varselet også kunne bli gjort offentlig ved en begjæring om innsyn.

Drammen kommune er imidlertid opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Innsyn vil også utsettes dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.

Etter at du har varslet

Etter mottak av varselet i eksternt varslingsmottak, foretas det en kategorisering og vurdering av varselet. Varsler vil, hvor mulig, få tilbakemelding fra det eksterne varslingsmottaket når varselet er mottatt. Varselet videresendes så til kommunen ved det sentrale varslingsrådet.

Det sentrale varslingsrådet behandler varselet og beslutter videre prosess. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Hvor mulig vil varsler motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Varslingsrådets beslutning vil imidlertid ikke være et enkeltvedtak og avgjørelsen kan ikke påklages.

Varsling og offentlighet - taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Fylkesmannen.

Rutine