Styrker kommunebudsjettet med over 200 millioner kroner

De økonomiske rammene til tjenesteområdene i Drammen kommune styrkes med over 200 millioner kroner i 1. tertialrapport. Rundt halvparten går til dekning av ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronapandemien.

Ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger fra et tidligere møte i kommunestyresalen.

Rådmann Elisabeth Enger har nå lagt fram rapporten for de første fire månedenes drift av Drammen kommune. I tillegg til store ekstrakostnader knyttet til pandemien er det klart at mange av tjenesteområdene får økte bevilgninger til å drive tjenestene. En god del av dette er engangsbevilgninger i 2020, slik at tjenestene får litt bedre tid til å omstille virksomheten sin og tilpasse seg en lavere økonomisk ramme.

- Vi har behov for å omstille driften innen alle tjenesteområdene. Det er en stor jobb som ligger foran oss, men det store omstillingsarbeidet tar tid, og dette er dessverre blitt noe forsinket som følge av koronapandemien. Innenfor noen områder har vi styrket økonomien permanent, som for eksempel innenfor tjenesteområdet hjemmetjenester og institusjon. Vi vet at antall eldre stiger, og da må også økonomien styrkes. På andre områder har vi styrket økonomien i 2020 med et engangsbeløp, slik at tjenestene får bedre tid til å tilpasse seg nye rammer, sier rådmannen.

Iverksetter ikke nye tiltak

På grunn av den stramme økonomien er det igangsatt et arbeid med å redusere driftskostnadene for å sikre at deler av investeringen som skal gjøres fremover, kan egenfinansieres. Det er også et mål å frigjøre midler fra driften til tiltak politikerne ønsker å prioritere.

- Derfor er det foreslått i tertialrapporten at vi ikke iverksetter nye tiltak nå. Vi viderefører heller ikke tiltak som har hatt midlertidig finansiering, og vi holder tilbake på investeringene. Dette gjør vi for å skaffe oss selv et økonomisk handlingsrom fremover, sier Enger.
Hun understreker at det ikke er 2020 som utgjør den store utfordringen økonomisk. I år er det midler til å styrke programområdene utover det som lå i det opprinnelige budsjettet, blant annet som følge av reformmidler fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen, høyere utbytte enn tidligere forventet fra noen av selskapene Drammen kommune er medeier i og overskuddet fra de tre tidligere kommunene. Dette er imidlertid engangspenger, og det vil fortsatt være utfordringer i økonomien for årene som kommer.

- Nettopp derfor må vi gå gjennom tjenestene og se hvordan disse skal ytes til innbyggerne. Og vi må se på hvilke tjenester som skal prioriteres. Dette er en jobb politikerne og administrasjonen skal gjøres sammen for å sikre kommunen et økonomisk handlingsrom for årene som kommer, sier Elisabeth Enger.

Harmoniserer ordningen med gratisplasser

I tidligere Drammen kommune ble det innført en ordning med gratis plass i barnehagen, skolefritidsordningen, aktivitetsskolen og kulturskolen for barn fra lavinntektsfamilier. Fra årsskiftet ble ordningen i barnehagen innført for barn fra lavinntektsfamilier i hele den nye kommunen fram til sommeren 2020.

I 1. tertialrapport går rådmannen inn for å videreføre denne ordningen. Samtidig foreslås det at en tilsvarende ordning gjelder for hele kommunen også ved skolefritidsordningen, aktivitetsskolen og kulturskolen. I første halvår har denne ordningen omfattet kun dem som bor innenfor tidligere Drammen kommunes grenser.
Da Elisabeth Enger presenterte 1. tertialrapport for ordfører, gruppeledere fra ulike partiene i kommunestyret og lederne av hovedutvalgene onsdag morgen, sa hun samtidig at rådmannen vil komme tilbake i høstens forslag til økonomiplan for perioden 2021-24 med en vurdering av hvordan friplass- og moderasjonsordningen bør være for de kommende årene.

Preger økonomien

Koronapandemien har preget den nye kommunen i svært stor grad siden tidlig i mars. Det merkes også på kommunens økonomi. De aller fleste tjenesteområdene har hatt ekstrakostnader som følge av pandemien, og dette har de fått kompensert gjennom 1. tertialrapport. Til sammen er tjensteområdenes økonomi styrket med i overkant av 112 millioner kroner for å dekke de ekstraordinære kostnadene på grunn av koronapandemien.

I tillegg er Drammensbadets økonomi styrket med oppunder 10 millioner kroner som følge av tapte billettinntekter, og Drammen Scener AS får en kommunal garanti for videre drift.

- Vi har hatt store ekstrakostnader i forbindelse med koronapandemien til blant annet innkjøp av mye mer smittevernutstyr enn forutsatt i det opprinnelige budsjettet. I tillegg har en del medarbeidere opplevd et særdeles stort arbeidspress og jobbet mer enn normalt. De skal ha betalt for ekstrajobbingen, og vi har derfor brukt mer på overtid enn forutsatt. Og så har også en del programområder lavere inntekter enn forutsatt, blant annet fordi kommunale tjenester som barnehage og skolefritidsordningen og aktivitetsskolen har vært stengt i perioder og ikke fakturert brukerne av tjenestene, sier rådmannen.

Alle tjenestene har i utgangspunktet fått styrket budsjettene sine med kostnader de har hatt til pandemien. Helsetjenester har også fått tilført midler til dekning av kostnader som kommer fremover. Det er det ingen av de andre tjenesteområdene som har fått i denne omgang, men rådmannen kommer tilbake med en ny vurdering av behovet for å styrke deres økonomi som følge av koronapandemien i 2. tertialrapport til høsten.

Rådmannens rapport fra årets første fire måneder og revisjonen av budsjettet for 2020 skal behandles av kommunestyret onsdag 17. juni.