- Nå trenger vi engasjerte innbyggere!

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Fristen for å melde sin interesse er 10. oktober.

Brenner du for barna på skolen eller i barnehagen, for pensjonistene rundt deg, for mangfoldet eller for ungdommene i nærområdet ditt? Eller kanskje har du et sterkt engasjement for miljøet, historien, kulturlivet eller idretten rundt deg og dine? Da trenger vi deg.

– Vi i Drammen kommune ønsker å ha med deg som innbygger på laget. Vi trenger deg som har det lille ekstra engasjementet for stedet der du bor, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Nærutvalgene skal koble sammen folk som bryr seg om nærmiljøet sitt. Sammen skal vi få til noe mer enn vi kan gjøre alene. Det skal skapes økt dialog med kommunen, innbyggere, frivilligheten og andre aktører i kommunedelen.

– Vi trenger deg som tør og vil ytre dine meninger og ideer og som vil bidra til en enda bedre hverdag for alle i kommunen, sier ordføreren og oppfordrer innbyggerne til å melde sin interesse.

Lokalt engasjement og tilhørighet

Nærutvalg skal etableres i alle ti kommunedeler og bestå av fire politikere og åtte innbyggere i hvert nærutvalg. Nærutvalgene skal styrke lokalt fellesskap og engasjement. Medlemmene skal møtes fire ganger i året og bestemmer selv om det skal legges opp til aktiviteter mellom møtene.

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på, og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

De ulike kommunedelene er forskjellig. Derfor ønsker vi innbyggere som kan synliggjøre dette særpreget. 

Drammen dronefoto fra Solberg mot Drammen
BILDE: Det skal være nærutvalg i alle de ti kommunedelene.

Fire av plassene i nærutvalget settes av til innbyggere som vil bidra til et attraktivt lokalmiljø for barnefamilier, ungdom, seniorer og personer med funksjonsnedsettelse. De fire siste innbyggerplassene fylles av innbyggere som får frem et særpreg ved den enkelte kommunedel og vil være ulikt fra nærutvalg til nærutvalg.

I tillegg til disse åtte plassene vil det settes av en plass til en ungdomsobservatør.

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Disse er allerede på plass. De folkevalgte er i hovedsak faste medlemmer av kommunestyret. Politikerne sitter i nærutvalget for den kommunedelen de har lokal tilhørighet til.

Personer med ulik kompetanse kan bidra ved å identifisere de reelle behovene og mangfoldet skal brukes som en ressurs i utviklingen av nærmiljøene. Ved å bringe ulike grupper sammen kan vi videreutvikle nye ideer.

Som innbygger i nærutvalg har du et bredt nettverk og erfaring med å involvere andre. Du er opptatt av å formidle det folk er opptatt av inn i nærutvalget og dele informasjon fra nærutvalget med andre. Som innbygger representerer du kun deg selv, ikke lag/forening eller liknende.

For å få en kommune med aktive lokalsamfunn, er det menneskene som teller. Ingen tidligere erfaring med slikt arbeid er nødvendig. Kun engasjement.

Sommermusikal Den gode hensigt seilbåt brygge skuespillere
BILDE: Har du et sterkt engasjement for miljøet, historien, kulturlivet eller idretten rundt deg og dine? Da trenger vi deg.

Nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat

Bred involvering og dialog styrker og utvikler lokaldemokratiet. Åpne prosesser skal bidra til gode løsninger, fremme kreativitet og engasjement og sikre at alle aktører kommer til orde.

Nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat:

  • Være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Med folkevalgt menes kommunestyret med vararepresentanter.
  • Være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen overfor nærutvalget.
  • Sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt å medvirke og interessant å delta. Dette innebærer bl.a. tilrettelegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for involvering.
  • Nærutvalget skal involveres i saker som angår kommunedelen - tidlig i prosessen.

  • Se Reglement for nærutvalg

Noe helt nytt

I tiden fremover skal det testes og tas i bruk et mangfold av metoder for involvering av innbyggere. Nærutvalg er en av disse metodene. Dette er noe nytt for både politikere og innbyggerne og det er deltakerne i de ulike nærutvalgene som sammen skal teste ut denne formen for lokal involvering.

De som velges til å sitte i nærutvalget vil få opplæring som skal gjøre dem best mulig rustet til jobben videre. En lokal koordinator vil gi støtte til nærutvalget underveis.

Alle deltar på lik linje og ingen har mer å si enn andre. Sammen finner de ulike nærutvalgene formen som fungerer for dem.

Hvordan melde interesse

I løpet av tre uker kan du melde din interesse. Velg den kommunedel/området du har tilknytning til, og ønsker å sitte i nærutvalg for og sett inntil tre kryss for å indikere hva kan du bidra med som innbygger i nærutvalget. Skriv også gjerne mer utfyllende i det åpne feltet. Frist for å melde interesse er forlenget til 10. oktober. Opprinnelig frist var 1. oktober.

Vi trenger ditt engasjement – meld interesse her.

Valg av innbyggere til nærutvalg gjennomføres i oktober/november. Det er FAU i den enkelte kommunedel, Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse som sammen med de folkevalgte i nærutvalg gjennomfører dette valget. Alle innbyggere som har meldt interesse vil i løpet av november få svar fra kommunen.

Spørsmål om nærutvalg og lokaldemokrati?

Ta kontakt med Eirin Bråten Nygård, Lokaldemokratikoordinator

Telefon: 913 91 678

E-post: eirin.nygard@drammen.kommune.no