140 innspill til hvordan arealene i kommunen skal brukes

Da fristen for å sende innspill og planforslag gikk ut i september, var det kommet inn om lag 140 forslag. Også høringen av kommuneplanens samfunnsdel, politikernes forslag til visjoner og mål for drammenssamfunnet er avsluttet.

I Drammen kommune startet arbeidet med en ny kommuneplan like etter at den nye kommunen var på plass i 2020. En kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen definerer visjoner, mål og delmål for drammenssamfunnet fram mot 2040, og slår fast noen helt overordna strategier for arealbruken. Arealdelen av kommuneplanen trekker lange linjer om hvordan vi skal bruke og utvikle de ulike delene av kommunens arealer.

Forsida til den trykka versjonen av kommuneplanens samfunnsdel og kart fra innspillsløsningen for arealdelen.
BILDE: Kommuneplanens samfunnsdel til venstre, kart fra innspillsløsningen for arealdelen til venstre.

Samfunnsdel

Politikernes forslag til samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i juni. Nå har dette vært til høring og 52 forslag til endring er kommet inn.

- Dette er litt forskjellige typer innspill. Noe er konkrete forslag til endring av tekst i dokumentet, mens andre er innspill til pågående planprosesser. I tillegg er kommet inn konkrete synspunkter og råd til kommunens planlegging, forteller rådgiver Hilde Haslum i Drammen kommune.

Ifølge Haslum følger alle forslagene med som vedlegg til saksdokumentene, når samfunnsdelen skal til endelig behandling i kommunestyret i desember. I tillegg følger et sammendrag av innspillene, og en drøfting av hvordan disse kan håndteres i planen, være en del av det som skal besluttes i desember.

Arealdel

Mens politikeren vedtok sitt forslag til samfunnsdel og sendt dette ut til høring juni, er arbeidet med arealdelen bare nettopp startet opp. I sommer ble det invitert til innspill planprogrammet, det vil si hvordan prosessen skal foregå, og mulighet til å sende inn innspill til hvordan områder skal brukes, såkalte arealinnspill.

Då fristen for tilbakemelding gikk ut i september, var det kommet inn om lag 140 innspill. Ifølge arealplanlegger Karina Aasheim Johnsen i Drammen kommune arbeider planmiljøet med å oppsummere og gjennomgå alle innspillene. Disse skal blir så behandlet når kommunestyret skal vedta planprogrammet og første behandling av planforslaget for arealdelen.