Målet med FN’s internasjonale dag for funksjonshemmede er å fortelle om funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosial, økonomisk og kulturelt. Drammen kommune er med i pilotprosjekt for å øke kunnskapen om rettighetene til disse menneskene.

Dame i rullestol
BILDE: Drammen kommune er med i pilot for å bedre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Dagen skal også bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak, som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne, sier Espen Andre Sørvig, kommunalsjef Tjenester til funksjonshemmede.

Espen Andre Sørvig
BILDE: Neste år håper kommunalsjef Espen Andre Sørvig at FNs internasjonale dagen for funksjonshemmede blir markert. I år har Bufdir et digitalt arrangement.

Drammen som pilot

Drammen kommune ble i november 2020 med i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) pilotprosjekt for å øke kunnskapen om konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

– At Drammen kommune er med i prosjektet fra start, vil gi oss mulighet til å bli en foregangskommune på feltet.

– Konvensjonen beskriver hvordan myndighetene skal jobbe for å sikre at alle kan delta i samfunnet og gir oss god veiledning i hva som må til for å få til likestilling i praksis, sier Espen Andre Sørvig.

I tillegg til å øke kunnskapen vil pilotprosjektet bidra med utforming av opplæringsmateriell til bruk for andre kommuner. Drammen kommune deltar sammen med tre andre kommuner i Viken fylke og sammen med 18 andre kommuner i landet. Deltakelsen vil legge grunnlaget for at alle kommuner i Norge vil få opplæring og støtte i hvordan de skal bruke konvensjonen i sitt arbeide i perioden 2024–2030.

Her kan du lese om konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF)

Prosjektet er politisk høyt prioritert av regjeringen og det er Kulturdepartementet som eier prosjektet. Bufdir er koordinator for arbeidet, som gjennomføres sammen med fire av fylkesmannsembetene. Det er fylkesmennene som har ansvaret for å følge opp prosjektet sammen med Bufdir.

Bufdir markerer dagen

Bufdir har nettarrangement for å markere den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Se arrangementet her.

– Vi i Drammen kommune får komme sterkere tilbake, avslutter Sørvig.

I følge FN har om lag 650 millioner mennesker i verden fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Ved siden av bevegelseshemning er sansehemninger, som nedsatt syn eller hørsel vanlig. I tillegg kommer utviklingshemning og andre typer psykisk funksjonsnedsettelse, samt funksjonshemninger som kan følge av hjerte- og lungesykdommer.