Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt ytterligere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte. Nå er det tilbud til ungdom i alderen 13 til 19 år som berøres.

Organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år stanses de kommende ukene. Dette medfører at det blant annet ikke er tillatt å gjennomføre aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider og dans, i tillegg til breddeidrett innendørs for ungdommer i tenårene. Også fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges. Det samme gjør kulturskoletilbudet til elever som er over barneskolealder.

I den reviderte forskriften er det også tatt inn en ny paragraf to som omhandler forbud mot utendørs arrangement og aktiviteter.

Den nye forskriften

Dette er den nye forskriften om forebygging av koronasmitte i Drammen kommune som gjelder fra 17. november 2020 klokken 2400. Endringene som nå er vedtatt av formannskapet, er markert nedenfor ved at de er satt i kursiv.

§1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 • a) Treningssentre og lignende steder.
 • b) Museer.
 • c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • d) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
 • e) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • 1. Skolesvømming for barn og unge under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere
  • 2. Rehabilitering og opptrening i svømmehall som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • 3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

Første ledd gjelder ikke:

 • a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn i barneskole eller yngre. Det skal ikke pågå aktivitet for andre på slike steder. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder.
 • b) Aktivitetshaller for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 • c) Tros- og livssynshus. Kun arrangement som nevnt i § 10 første ledd bokstav a og c er tillatt i tros- og livssynshus.
 • d) Fritidsklubber og Drammen kulturskole for barn og ungdom med særskilt behov eller tiltak i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Gjennomføring av slike tiltak skal skje i henhold til nasjonale og lokale forskriftsbestemmelser om avstand, munnbind og gruppestørrelser. Fritidsklubber og Drammen kulturskoles ordinære virksomhet skal stenges.
 • e) Biblioteker.
 • f) Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
 • h) Nødvendig helsehjelp i form av rehabilitering og opptrening etter sykdom eller skade i fysikalske institutt o.l. Opptrening/rehabilitering på treningssenter er ikke tillatt, jf. første ledd bokstav a.

§2 Forbud mot utendørs arrangement og aktiviteter

Det er ikke tillatt med utendørs idrettsarrangement (kamper, cuper, stevner, turneringer o.l) for noen.

Det er ikke tillatt med utendørs fritidsaktiviteter eller organisert trening for voksne over 20 år. Dette omfatter blant annet gruppetimer i regi av treningssenter og andre treningsvirksomheter, kamper, cuper, stevner og lignende arrangement utendørs.

Første ledd gjelder ikke:

 • a) Trening med personlig trener utendørs med kun 1 deltaker (pt 1-1).
 • b) Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år. Begrensningene for utendørs arrangement etter forskriften § 11 gjelder for arrangement.

§3 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§4 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§5 Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§6 Karantene

Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Drammen kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene

§7 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§8 Bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 3 og § 4.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§9 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§10 Forbud mot arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Første ledd omfatter ikke:

 • a) Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
 • b) Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum tilstede.
 • c) Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere tilstede.
 • d) Organisert trening og fritidsaktiviteter for barn og unge i barneskole eller yngre regnes ikke som arrangement og er derfor tillatt etter forskriften § 1. Kamper, cuper, stevner, turneringer regnes som arrangement og er ikke tillatt med mindre det er for profesjonelle aktører, se også forskriften § 2.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

Ved motstrid gjelder denne forskrift foran covid-19-forskriften § 13a – 13d.

§11 Gjennomføring av arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede samtidig. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder, men med de unntak som følger av denne forskrifts § 2. Idrettsarrangement etter covid-19-forskriften § 13 a er kun tillatt for toppidrett (elitenivå) eller profesjonelle idrettsutøvere.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

§12 Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

For de serverings- og skjenkestedene i Drammen kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum.

§13 Påtale

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold smittevernloven § 8-1.

§14 Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§15 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 17. november kl. 24 og gjelder til og med 1. desember 2020. Denne forskrift erstatter forskrift vedtatt av formannskapet 9. november 2020, sak 154/20.