Formannskapet i Drammen har lettet på flere av koronatiltakene og vedtatt en ny og mindre omfattende lokal forskrift.

Blant lettelsene som nå gjøres at det igjen er tillatt for serveringsstedene å skjenke alkohol til gjester som får servert mat. Det vil imidlertid være noen begrensninger som serveringsstedene må forholde seg til. Stedene som har skjenkebevilling, kan kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Det er heller ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00, og serveringen av alkohol må opphøre ved midnatt. Alkohol som er skjenket før midnatt, må være konsumert til klokken 00.30.

Paragrafen om stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs er også avviklet i den lokale forskriften. Dette betyr imidlertid ikke at det er generell åpning for å gjennomføre arrangementer igjen. På dette området er det fortsatt en del tydelige anbefalinger og regler fra nasjonale helsemyndigheter.

Dette er den nye forskriften som gjelder for Drammen kommune:

§1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§2 Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

§3 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§4 Bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens §1 og §2.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§5 Gjennomføring av private sammenkomster

For private sammenkomster som ikke er «arrangement» i henhold til nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 bokstav f gjelder følgende:

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§6 Påtale

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold smittevernloven § 8-1.

§7 Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

8 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Denne forskrift erstatter forskrift vedtatt av formannskapet 2. februar 2021, sak 16/21.