Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt en ny lokal forskrift for å begrense spredningen av koronasmitte. De nye tiltakene har til hensikt å begrense hvor mange personer som kan samles.

Ved gjennomføring av begravelser, bisettelser og seremonier ved grav skal det ikke være flere enn 50 personer til stede hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. I tillegg er det bestemt at ikke skal være flere enn ti personer til stede ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon.

Fra før har formannskapet vedtatt at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig. Denne regelen videreføres.

I tillegg har regjeringen besluttet at Drammen kommune er omfattet av de regionale tiltakene på nivå 5B i Covid-19-forskriften. Disse tiltakene skal vurderes i løpet av uka, men gjelder i første omgang til og med søndag 9. mai.

Lokal forskrift

Den nye lokale forskriften gjelder inntil videre og inneholder følgende punkter:

§ 1 Private sammenkomster som ikke er arrangement

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

§2 Lokale antallsbegrensninger for arrangement og sosiale sammenkomster

Følgende lokale begrensninger gjelder i tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften):

  1. Ved gjennomføring av begravelser, bisettelser og seremonier ved grav, skal det ikke være flere enn 50 personer til stede hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  2. Ved gjennomføring av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon skal det ikke være flere enn 10 personer til stede.

§3 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.

§ 4 Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§ 5 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft tirsdag 27. april klokken 24.00 og gjelder inntil videre.