Drammen kommune er i fortløpende dialog med Statsforvalteren i Oslo og Viken for å bistå næringsdrivende som trenger avklaringer om hvordan begrepet kjøpesenter skal forstås og hvordan den nasjonale forskriften skal anvendes.

Forskriften som nasjonale myndigheter har vedtatt, gir ingen definisjon på hva som menes med kjøpesenter, men Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til utfyllende kommentarer til tidligere rikspolitisk bestemmelse, og der er kjøpesenter definert slik:

Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives og framstår som en enhet.

Videre har Drammen kommune mottatt følgende informasjon fra statsforvalteren:

«Formålet med de forsterkede smitteverntiltakene etter forskriften er å forhindre at mennesker møtes under fysiske forhold hvor smitte lett kan skje og overfører den britiske koronamutasjonen til andre, f.eks. ved sammenstimling av mennesker innendørs i og i forbindelse med forretninger. Etter ordlyden skal kjøpesentre holde stengt, men enkelte «butikker og virksomheter i kjøpesenter» kan holde åpent. Ordlyden kan forstås slik at bestemmelsen tar sikte på å stenge kjøpesenter som omfatter detaljhandel i en bygningsmessig enhet, typisk slik at forretningene i kjøpesenteret har felles hovedinngang og fellesarealer der kundene kan ferdes og oppholde seg.»

I svaret fra statsforvalteren skriver de også at de «legger til grunn at formålsbetraktninger vil spille en vesentlig rolle når man skal ta stilling til tvilstilfeller etter forskriften. På den annen side bør det etter vårt syn advares mot å legge opp til omgåelse av forskriftens bestemmelser hvis formål om å ivareta smittevernet ikke ivaretas. Vi vurderer det slik at den fysiske  innretningen bør tillegges betydelig vekt når man skal avgjøre om butikkene utgjør et kjøpesenter. Organisatoriske forhold vil vi tillegge mindre vekt.»

Drammen kommune har forståelse for at det for enkelte virksomheter kan oppstå problemstillinger og tvilstilfeller. Kommunen håper at disse presiseringene kan være til hjelp i vurderingen som de enkelte virksomheter må foreta. Videre vil kommunen opprettholde dialog med statsforvalteren om forståelse og anvendelse av forskriften, og vil fortløpende gi informasjon som kan være til hjelp og veiledning for berørte virksomheter.  

Her kan du lese hele forskriften om smitteverntiltak ved koronautbruddet: Covid-19-forskriften