På grunn av smittesituasjonen i Drammen kommune holdes både Fjell skole, Galterud skole og Drammen videregående skole stengt første uke etter påskeferien.

Fjell skole fotografert utvendig.
BILDE: Både Fjell skole (bildet), Galterud skole og Drammen videregående skole holdes stengt for undervisning på skolen den første uka etter påske.

Alle tre skolene var stengt de siste dagene før påskeferien. Årsaken til at videre stenging har vært vurdert for Fjell skole og Galterud skole er behovet for å stanse den lokale smittespredningen. For Drammen videregående skoles del har det vært nødvendig å stanse smittespredningen blant ungdommene, og denne aldersgruppen utgjør fortsatt en uforholdsmessig stor andel av de smittede.

I løpet av uke 13, som altså var påskeuken, har smittetallene for Drammen kommune blitt omtrent halvert. I uke 12 registrerte Drammen kommune 352 nye smittetilfeller. I uke 13 har tallet sunket til 180. I kommunedelen Danvik/Austad/Fjell har de tilsvarende tallene falt fra 121 til 46, altså mer enn en halvering. Det er imidlertid svært usikkert hvor mye av dette som skyldes reelt reduserte smittetall og hvor mye som skyldes redusert testing. Testingen i kommunen er tilnærmet halvert i påsken.

- Drammen kommune har et generelt smitteutbrudd, som det fortsatt må jobbes for å slå ned. Utviklingen ser ut til å gå riktig vei, men smittetallene er fortsatt så høye at de i seg selv fordrer tiltak. For å beskytte barn og unge, og øvrige innbyggere på Fjell, er det viktig å stoppe arenaer hvor smittespredning kan skje. Det ses helt nødvendig å hindre smittespredningen som skjer på skolene på Fjell, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Hver tiende elev smittet

I mars ble det påvist koronasmitte hos rundt ni prosent av elevene på Galterud skole, og rundt ti prosent av elevene på Fjell skole. Det har vært mange smittede både på 1.-4.-trinn og på 5.-7. trinn, og barneskolen vurderes derfor som en helhet. Smittespredningen i området er fortsatt utbredt, og vurderingen som er gjort av kommuneoverlegen og smittevernoverlegen, er at tilstedeværende undervisning uten tvil vil bidra til å opprettholde smittespredningen.

- Rødt tiltaksnivå etter revidering av smittevernveilederen for skolene vil bidra godt, men anses ikke å være tilstrekkelig med den smittehyppigheten som har vært blant elevene på disse skolene. Situasjonen lokalt på Fjell krever sterkere tiltak på skolene enn det som rødt nivå innebærer, sier Johannessen.

Blant de videregående skolene har Drammen videregående hatt en stor smitteutfordring. Dette er en stor skole som samler elever fra hele kommunen, og i mars har rundt 2,5 prosent av elevene vært smittet. Aldersgruppen som går på videregående skole, har vært sentral i smittebølgen i denne perioden, og i uke 13 er det fortsatt denne aldersgruppen som dominerer oversikten over nye smittetilfeller.

For å stoppe den pågående smittespredningen i kommunen, vurderes det nødvendig å stoppe denne møteplassen. Erfaringene fra flere tidligere ferieperioder er at det kommer en smitteøkning i denne aldersgruppen de første to ukene etterpå.

Det er behov for å kontrollere smittespredningen, og da må vi gjøre det som er mulig for å unngå en større spredning av smitten på Drammen videregående skole, sier Johannessen.

Barnehagene stenges ikke

Det er også gjort en vurdering barnehagene i Fjell skolekrets. Stenging av barnehager har betydelige konsekvenser for samfunnet rundt. Smittesituasjonen ved inngangen til uke 13 var svært krevende i dette området, og barnehagene ble stengt. Når smittenivået i området er mer enn halvert, gjøres nå en ny vurdering. Gruppestørrelsene som gjelder i rødt tiltaksnivå i barnehagene, er mindre enn gruppestørrelsene på skolene på rødt tiltaksnivå.

- Risikoen for smittespredning av betydning er dermed redusert. Tilsvarende reduseres også karantenekonsekvensen ved påviste smittetilfeller, sier kommuneoverlegen.

Ved stengt barnehage vil det fortsatt være en stor andel barn som har rett til opphold i barnehagen. Dette gjelder barn av foreldre med jobber som innebærer kritiske samfunnsfunksjoner og barn med spesielle behov. Forskjellen mellom en stengt barnehage og en barnehage på rødt tiltaksnivå, er ifølge kommuneoverlegen derfor mye mindre enn forskjellen er på en skole.

- Vurderingen vår er at den smittevernmessige gevinsten ved stenging av barnehager ikke er større enn ulempene den genererer. Det vurderes derfor ikke riktig å stenge barnehagene i uke 14, sier John David Johannessen.