Siden i november har Drammen kommune hatt en egen lokal forskrift om tiltak om forebygging av koronasmitte. Med bakgrunn i lave smittetall foreslår rådmannen at forskriften oppheves.

Det er formannskapet som skal avgjøre om den lokale forskriften skal opphøre eller ikke. Det skjer i et ekstraordinært formannskapsmøte fredag 26. februar kl. 1030. Møtet blir sendt direkte på Drammen kommunes nettside.

Etter nyttår er det gjort lettelser i tiltakene som har vært fastsatt gjennom forskriften, ved to anledninger. Nå foreslås det altså å oppheve forskriften som helhet. Dette betyr imidlertid ikke at det alle regler og anbefalinger er opphevet. Fortsatt gjelder de nasjonale reglene og anbefalingene på samme måte som fram til nå.

«Fremover vil rådmannens innstilling bety at det er nasjonale råd og bestemmelser som gjelder og da er det viktig å være oppmerksom på tilpasninger av den nasjonale Covid-19 forskriften. Det kan skje i form av lettelser eller det kan også skje at smittesituasjonen nasjonalt forverres, slik at nasjonale innstramminger vurderes som nødvendig», står det i saksfremlegget til formannskapet.

Forventer at anbefalinger følges

Når den lokale forskriften oppheves, er det noen påbud som oppheves, men det er fortsatt nasjonale anbefalinger som gjelder innenfor de ulike områdene. I saksfremlegget til formannskapet er rådmannen klar på at det forventes at kommunens innbyggere respekterer anbefalingene og følger disse.

Når det gjelder bruk av munnbind skriver rådmannen blant annet dette:

«Selv om kontakthyppigheten i samfunnet har økt og fortsatt vil øke, har rådmannen etter en totalvurdering av smittesituasjonen funnet at det ikke foreligger en klar medisinskfaglig begrunnelse som tilsier at påbud om bruk av munnbind ved forskrift er nødvendig. Rådmannen finner likevel grunn til å anbefale bruk av munnbind i de situasjoner hvor det er vanskelig å opprettholde minst én meters avstand til andre. Særlig gjelder dette i butikker/kjøpesentre og i kollektivtrafikken. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og råd. Det forventes videre at aktører følger sine bransjestandarder».

Dersom formannskapet vedtar å oppheve den lokale forskriften, blir også begrensningen på maksimalt ti personer i private sammenkomster avviklet. Det vil imidlertid fortsatt være nødvendig å holde antallet sosiale kontakter nede for å forebygge og hindre smittespredning.

Rådmannen minner derfor om at nasjonale myndigheter anbefaler at alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres også til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

«Det forventes at anbefalingen følges», skriver rådmannen i saksfremlegget.

Også tiltaket om at det skal legges til rette for hjemmekontor avvikles, dersom forskriften oppheves. Her har imidlertid nasjonale myndigheter fortsatt en anbefaling om hjemmekontor for alle som har mulighet til det.

Følgende nasjonale regler gjelder for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Reglene for arrangementer er som følger:

  • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
  • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune.
  • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
  • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.

Uteliv og serveringssteder

Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.

Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Følgende nasjonale anbefalinger gjelder for hele landet

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes.

Unngå unødvendige reiser innenlands.

Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling..

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd.

Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.