Formannskapet har revidert den lokale forskriften om koronatiltak og tatt bort paragrafen om stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter. Én av årsakene til at paragrafen er foreslått tatt bort i sin helhet, er at disse stedene er omfattet av nasjonale anbefalinger og nasjonal forskrift.

Endringen betyr imidlertid ikke at det nå åpnes for arrangementer.

Regjeringen skriver følgende på sine nettsider om nasjonale koronatiltak:

 • De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.
 • Dersom et arrangement likevel må avholdes:
  • Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.
  • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.»

Alle virksomheter må følge Covid-19 forskriftens bestemmelser om smittevernfaglig forsvarlig drift. Alle virksomheter er gjennom Forskrift om miljørettet helsevern §10, pliktig til å drives slik at smittsomme sykdommer forebygges. Regjeringens anbefalinger er førende for hvordan virksomheter skal forholde seg for å forebygge smittsomme sykdommer.

De fleste arrangementer bør derfor utsette eller avlyses.

Det er beskrevet i Covid-19-forskriften §13 hva som regnes som arrangement.

 • Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:
  • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening.
  • Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver.
  • Seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet.
  • Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon.
  • Varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner.
  • Private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.

Som arrangement menes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand.

Private sammenkomster er ikke regulert av nasjonal forskrift, og foreslås i lokal forskrift å fortsatt være begrenset til maksimalt 10 personer, og kun dersom det er plass nok til at alle kan holde én meters avstand.

Virksomheter kan ta kontakt med Arrangementskontoret i Drammen kommune ved spørsmål om planlegging og gjennomføring av arrangementer. For mer informasjon vises det også til kommunens informasjonsside om arrangementer.