Regjeringen har vedtatt å innføre de strengeste tiltakene som er skissert i den nasjonale covid-19-forskriften, for alle kommunene i hele Viken fylke. Dette er tiltakene som innføres i Drammen kommune med umiddelbar virkning og gjelder til over påske.

Det strengeste tiltaksnivået innebærer stenging av en lang rekke butikker og ulike virksomheter.

 • Matbutikker, apoteker og noen få andre butikker kan fortsatt holde åpent.
 • Det legges ned forbud mot arrangementer.
 • Organiserte aktiviteter blir forbudt innendørs for barn og ungdom og både utendørs og innendørs for voksne.
 • En lang rekke andre fritidstilbud stenges.
 • Det er påbud om bruk av hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.
 • Plikt til å bruke munnbind på en rekke steder når det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand.
 • Full stans i alkoholskjenking
 • Serveringssteder kan i utgangspunktet kun holde åpent for take away.

I forbindelse med at de strengeste tiltakene innføres i hele Viken fylke gjør regjeringen en endring i reglene for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, slik at det er mulig å opprettholde noe av dette tilbudet.

- Det vil være tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år i grupper på inntil ti personer. Men deltakerne må holde minst to meter avstand til hverandre, og alle deltakerne må komme fra samme kommune, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han mandag kveld la fram tiltakene som innføres i Drammen og de øvrige kommunene i Viken.

Det er smittesituasjonen i Viken som bekymrer helsemyndighetene og som er årsaken til nedstengningen. Mange kommuner har et til dels svært høyt smittetrykk, og myndighetene er bekymret for kapasiteten til både testing, analyser, smittesporing og medisinsk oppfølging i spesialisthelsetjenesten dersom smittespredningen øker videre.

I Drammen kommune har smittetrykket økt betraktelig den siste uka med 285 nye smittetilfeller påvist i uke 10. De siste 14 dagene er det påvist 333,7 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere i Drammen kommune. Det tilsvarer rødt nivå på skalaen til Folkehelseinstituttet.

Dette er tiltakene som innføres

Dette er innholdet i forskriften som nå omfatter Drammen kommune og alle de andre kommunene i Viken fylke med virkning fra 16. mars 2021 kl. 00.00 og fram til og med søndag 11. april:

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig
  drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 • Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:
  • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
  • Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
  • Apotek
  • Bandasjister
  • Optikere
  • Vinmonopol
  • Én-til-én-tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
  • Helsefaglige virksomheter som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
  • Bensinstasjoner
  • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
  • Lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.
 • Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.
 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

NB! Her blir teksten i covid-19-forskriften oppdatert, så teksten som publiseres er ikke den nøyaktige forskriftsteksten, men en gjengivelse av informasjonen helse- og omsorgsminister Bent Høie ga på mandagens pressekonferanse da tiltakene ble lagt fram.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Begrensning i private sammenkomster

Formannskapet i Drammen kommune vedtok søndag 14. mars å innføre en lokal forskrift. De nasjonale tiltakene som regjeringen innfører i hele Viken fylke, er strengere enn tiltakene i §2 i den lokale forskriften og vil gjelde for Drammen kommune fremover.

Paragraf 1 i den lokale forskriften omhandler private sammenkomster som ikke er arrangement. Denne paragrafen gjelder fortsatt og regulerer at det ikke er tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn ti personer til stede samtidig.

Hele paragraf 1 er formulert slik i den lokale forskriften:

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

Også paragrafene 3 og 4 i den lokale forskriften gjelder videre.

§ 3 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.

§ 4 Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

Anbefalinger

I tillegg har nasjonale myndigheter kommet med følgende anbefalinger:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • Personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • Nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • Husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.