Kommunens håndtering av pandemien er evaluert

Koronapandemien har preget driften i Drammen kommune i over to år. Nå har konsulentfirmaet KPMG gjort en omfattende evaluering av kommunens håndtering av pandemien.

Oversiktsbilde innvendig Drammenshallen rigget for vaksinering
BILDE: Koronavaksinering i Drammenshallen.

«Drammen kommune har gjort mye riktig i sin håndtering av Covid-19-pandemien. Kommunen har hatt en sterk kriseledelse og en sterk helsefaglig medvirkning av smittevernrådet underveis i håndteringen», skriver KPMG i rapporten.

De trekker også fram at kommunen har arbeidet målrettet mot innvandrerbefolkningen for å kommunisere arbeidet slik at det når minoritetsspråklige grupper og grupper hvor tilliten til myndighetene er lav. At Drammen tok en aktiv og ledende «storebror-rolle» i samarbeidet med andre kommuner når det gjelder anskaffelse og lagring av smittevernutstyr blir også sett positivt på.

«Aktører vi har snakket med utenfor kommunen har et positivt inntrykk av hvordan kommunen har håndtert krisen», skriver KPMG.

– Krevende krise å håndtere

Ansatte på teststasjon Sundland i beskyttelsesutstyr
BILDE: Teststasjonen på Sundland.

Både kommunens beredskap, krisehåndtering, samarbeid med aktører utenfor kommunen og ivaretakelsen av rettssikkerhet og tjenestekvalitet under pandemien har vært gjenstand for KPMGs undersøkelser.

Evalueringen som er bestilt av rådmann Elisabeth Enger, er gjennomført etter KS storbynettverks mal for evaluering av pandemihåndtering i kommune. Hensikten med malen er å sette kommunene i stand til å identifisere både positive læringspunkter og forbedringspunkter på systemnivå. Strukturen og metoden i evalueringen vil gjøre det lettere å dele erfaringer på tvers av kommuner.

– Pandemien har satt hele kommuneorganisasjonen på store utfordringer. Det har vært krevende å håndtere en så langvarig krise, samtidig som tjenestetilbudet til innbyggerne skulle ivaretas og opprettholdes så godt som overhodet mulig, sier Elisabeth Enger.

Hun er glad for at KPMGs evaluering viser at Drammen i det store og hele har håndtert krisen på en god måte, men understreker samtidig at det alltid er ting som kunne og burde vært gjort annerledes.

– Derfor er det svært verdifullt for oss at det pekes på forbedringspunkter og kommer forslag til hvordan dette skal følges opp. Det vil vi selvfølgelig gjøre fremover, sier rådmannen i Drammen kommune.

Sykepleier setter koronavaksine
BILDE: Vaksinering mot korona i Drammenshallen.

Kunne vært bedre

I likhet med rådmannen peker også KPMG på at pandemien har vært utfordrende å håndtere for kommunene, inkludert Drammen. De mener også at deler av kommunens håndtering kunne vært bedre.

«Forbedringspunkter i Drammen kommunes håndtering er at kriseledelsen i den tidlige fasen var lite orientert mot håndtering av konsekvensene krisen hadde på driften av kommunen og på sårbare grupper; at ivaretakelse av personell som var spesielt utsatt for press, ikke var optimal; at det eksisterende planverket ikke i tilstrekkelig grad tok høyde for en langvarig krise; at kommunen i starten av pandemien ikke hadde et tilstrekkelig beredskapslager for smittevernsutstyr; og at frivillige organisasjoner, som utgjorde en viktig ressurs i kommunens krisehåndtering, kunne vært enda bedre utnyttet og bedre integrert i kommunens krisehåndtering», står det i rapporten.

Behandling av rapporten

Rådmannen vil legge fram evalueringsrapporten som nå er klar, til politisk behandling. Dette vil gi kommunestyret innsyn i hvordan KPMG vurderer kommunens håndtering av pandemien og muligheten til å gi sine føringer på hvordan rapporten skal følges opp.

I tillegg legges det opp til at rapporten blir et sentralt tema når Drammen kommunes beredskapsråd samles i begynnelsen av november. Der vil funnene i rapporten bli presentert og diskutert.

Anbefalinger til kommunen

I evalueringsrapporten trekker KPMG fram fem suksessfaktorer for kommunens håndtering av pandemien, fem forbedringspunkter til håndtering av fremtidig kriser og fem anbefalinger for å svare ut forbedringspunktene.

I evalueringen har KPMG identifisert følgende fem suksessfaktorer for Drammen kommunes håndtering:

 1. Sterk kriseledelse
 2. Sterk helsefaglig beredskap
 3. Målrettet arbeid mot innvandrerbefolkningen
 4. Godt samarbeid med andre kommuner i anskaffelse og lagring av smittevernutstyr
 5. Viktig bidrag fra statsforvalter i samordning av kommuners krisehåndtering

Konsulentene som har evaluert kommunens håndtering av pandemien, har identifisert følgende fem forbedringspunkter:

 1. Kriseledelsen og krisehåndteringen, spesielt i den tidlige fasen, var mest orientert mot det nasjonale og helsefaglige, og mindre mot prosesser og håndtering av konsekvensene krisen hadde på driften av kommunen og på sårbare grupper
 2. Ivaretakelsen av personal som var spesielt utsatt for høyt arbeidspress under pandemien var ikke optimal
 3. Det eksisterende planverket hadde ikke tatt høyde for en langvarig krise
 4. Drammen kommune hadde ikke i starten av pandemien et tilstrekkelig beredskapslager for smittevernutstyr
 5. Frivillige organisasjoner utgjorde en viktig ressurs i krisehåndteringen som kunne ha vært enda bedre utnyttet med en bedre integrering i kommunens krisehåndtering

For å svare ut forbedringspunktene ovenfor foreslår KPMG følgende fem anbefalinger:

 1. Sørge for en mer dynamisk innretning av kriseledelsen som er tilpasset krisen
 2. Styrk ivaretakelsen av ansatte under en krise
 3. Styrk kontinuitetsplanleggingen
 4. Etablér rutiner for å sikre gode beredskapslagre
 5. Inkluder frivillig sektors rolle i krisehåndtering i beredskapsplanverket