Formannskapet har vedtatt en revidert forskrift med tiltak mot koronapandemien. Det lettes på flere av tiltakene, men noen tiltak videreføres i denne omgang og skal vurderes i et ekstraordinært formannskapsmøte 12. februar.

Åpning av tilbud knyttet til barn, unge og folkehelse prioriteres i denne omgang. Det innebærer at fritidsklubber og kulturskolen kan åpnes for alle barn og unge. I tillegg kan både treningssentrene, svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng gjenåpnes. Museene får også muligheten til å åpne igjen etter at formannskapet har vedtatt en ny forskrift.

Den nye forskriften trer i kraft med en gang, men det er viktig å huske på at den nasjonale forskriften med ekstraordinære tiltak etter smitteutbruddet i Nordre Follo kommune fortsatt gjelder. Den nasjonale forskriften omfatter Drammen kommune fram til midnatt tirsdag 2. februar. Det betyr at selv om formannskapet i Drammen har vedtatt at eksempelvis treningssentrene kan åpne igjen, kan de ikke åpnes før onsdag 3. februar.

I vurderingen av hvor mye som kan åpnes, er den totale belastningen i lettelser vurdert. Derfor legges det opp til lettelser i tiltak i to omganger. Endringene som formannskapet vedtok tirsdag ettermiddag trer i kraft umiddelbart. Når det gjelder skjenking av alkohol og ulike kulturtilbud, blir det tatt stilling til om tiltakene skal lettes på disse områdene, under et ekstraordinært formannskapsmøte neste fredag.

Når den nasjonale forskriften løper ut ved midnatt, blir det igjen tillatt for butikker på kjøpesentre og varehus å åpne dørene igjen. Den lokale forskriften har ingen begrensninger på deres mulighet for å holde åpent.

Dette er den nye forskriften som nå gjelder:

§1 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

 • a) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • b) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.

 Første ledd gjelder ikke:

 • a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn og unge under 20 år. Det skal ikke pågå aktivitet for andre på slike steder. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder.
 • b) Aktivitetshaller for barn og unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
 • c) Tros- og livssynshus.
 • d) Fritidsklubber og Drammen kulturskole for barn og ungdom.
 • e) Biblioteker.
 • f) Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
 • h) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper. Likevel slik at det ikke skal pågå aktiviteter for andre på slike steder. Det er ikke tillatt med flere enn 10 deltakere i tillegg til trener/støttepersonell. Det skal være en ansvarlig arrangør/trener som skal sørge at alle som er tilstede overholder nasjonale og lokale smittevernregler, herunder blant annet minst èn meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.
 • i) Treningssentre og lignende steder.
 • j) Museer.
 • k) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.

§2 Utendørs fritidsaktiviteter og organisert trening for voksne

Utendørs fritidsaktiviteter og organisert trening for voksne over 20 år er tillatt med inntil 10 deltakere samtidig i tillegg til trener. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre er det kun tillatt å arrangere eller delta på utendørs fritidsaktiviteter og organisert trening dersom det kan gjennomføres på en slik måte at alle deltakere kan holde 1 meters avstand. 

§3 Forbud mot idrettsarrangement

Det er ikke tillatt med utendørs eller innendørs idrettsarrangement (kamper, cuper, stevner, turneringer o.l).

Første ledd gjelder ikke:

 • Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten og profesjonelle idrettsutøvere, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år.

§4 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§5 Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

§6 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§7 Bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 5 og § 6.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§8 Gjennomføring av private sammenkomster

For private sammenkomster som ikke er arrangement i henhold til nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 f gjelder følgende:

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde én meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

§9 Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

For de serverings- og skjenkestedene i Drammen kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum.

§10 Påtale

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold smittevernloven § 8-1.

§11 Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§12 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Denne forskrift erstatter forskrift vedtatt av formannskapet 28. januar 2021, sak 1751/21