Formannskapet har revidert den lokale forskriften om koronatiltak. Ett av tiltakene som nå er avviklet, er skjenkeforbudet. Dette betyr at serveringssteder med skjenkebevilling kan servere alkohol til måltider igjen fra og med i dag.

Når den lokale bestemmelsen om skjenkeforbud nå er avviklet, er det den nasjonale Covid-19-forskriften som regulerer krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder:

§ 14a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Tolkningen av regelverket ligger primært hos nasjonale myndigheter. I veilederen fra for serveringssteder med skjenkebevilling står det følgende på Helsedirektoratet nettsider:

Serveringssteder som har skjenkebevilling:

 • Kan kun servere alkohol:
  ... ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
  ... til de som får servert mat.
 • Skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.
 • Skal ikke servere alkohol etter kl. 24.00.
 • skal tilse at alkohol ikke blir konsumert etter kl. 00.30.

Serveringsloven ligger til grunn for hva som menes med å servere mat:

 • Forholdene må ligge til rette for å spise på stedet.
 • Salg av kioskvarer, baguetter, boller o.l. er ikke tilstrekkelig.
 • Man kan ikke bestille en liten rett og deretter fortsette å drikke hele resten av kvelden. Hensikten er at man skal kunne drikke alkohol i tilknytning til et måltid
 • Servering både innendørs og utendørs omfattes.
 • Det har ikke betydning om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller leveres gjennom en foodtruck parkert i nærheten.
 • Gjesten kan ikke selv ta med mat.

Se også: Smittevernfaglig drift av serveringssteder – spørsmål og svar (regjeringen.no)

Tilsyn av virksomhetene omfattet av dette regelverket, er kommunens ansvar. Drammen kommune ønsker å klargjøre hvilke prinsipper som skal følges ved tilsyn:

 • Målet med tilsyn er at det skal være så trygt som mulig å være kunde og ansatt, og at virksomheten skal kunne holde åpent fordi driften foregår på en måte som ivaretar forsvarlig smittevern.
 • De tydelig reglene vil føres tilsyn med på en tilsvarende tydelig måte. Eksempelvis er tidspunktene angitt i forskriften absolutte, og kravet til minst 1 meters avstand mellom sitteplasser ved gjesters ankomst er absolutt. Disse reglene er tydelige, og virksomheter som ikke følger disse reglene har ifølge covid-19-forskriften ikke lov til å holde åpent, og vil bli pålagt stenging.
 • Det nasjonale regelverket er bygget opp for å tillate servering av alkoholholdig drikke til måltider, og ikke for å servere alkoholholdig drikke med noe mat ved siden av for syns skyld. Her er det likevel et mer utydelig skille ved de praktiske forhold. Kommunen oppfordrer serveringssteder og kunder til å forholde seg til Stortingets tydelige intensjon. Vi minner om at forskriften beskriver kravene for å kunne holde åpent, og steder som ikke følger forskriften har ikke anledning til å holde åpent. Dersom det ved tilsyn observeres løsninger som tydelig ikke er i tråd med forskriften, vil virksomheten kunne bli pålagt stenging.