Formannskapet i Drammen kommune har vedtatt en ny lokal forskrift med tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte.

Drammen kommune har vært omfattet av regionale tiltak som er fastsatt av regjeringen, i over to måneder. Disse tiltakene avvikles fredag 21. mai kl. 24.00. Deretter gjelder den lokale forskriften og nasjonale tiltak som omfatter hele landet.

I tillegg til å vedta den lokale forskriften har formannskapet bedt rådmannen legge fram forslag til plan for ytterligere gjenåpning av kommunen.

Dette er forskriften som gjelder i Drammen kommune fra og med lørdag 22. mai kl. 00.00. Forskriften gjelder inntil videre.

§ 1 Private sammenkomster som ikke er arrangement

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Personer som i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sin definisjon er å anse som «beskyttet» mot covid-19-sykdom og som kan dokumentere slik beskyttelse, kommer i tillegg til de 10 personene som kan være til stede samtidig på private sammenkomster. Dette gjelder personer som:

 • a) Er fullvaksinert mot covid-19-sykdom. Med fullvaksinert menes at man har fått to doser vaksine, og det har gått én uke etter andre dose.
 • b) Har fått én dose med covid-19-vaksine, og det har gått tre til femten uker etter at dosen er satt.
 • c) Har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene før samlingen finner sted.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at ikke beskyttede kan holde en meters avstand til andre ikke beskyttede som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

§ 2 Begrensninger i antall deltagere på arrangementer

Følgende lokale begrensninger gjelder i tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet kapittel 5 (Covid-19-forskriften):

Ved gjennomføring av innendørs arrangement kan det være:

 • a) Inntil 10 personer innendørs på privat sammenkomst som regulert i Covid-19-forskriftens § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • b) Inntil 10 personer på innendørs arrangement som regulert i Covid-19-forskriftens § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel
  • 1) Inntil 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • 2) Inntil 50 personer for seremoni ved grav, begravelser og bisettelser på faste, tilviste plasser.

Ved gjennomføring av utendørs arrangementer kan det være inntil:

 • a) 20 personer til stede samtidig, likevel slik at det kan være:
  • 1) Inntil 50 personer på utendørs idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune. I beregningen av det totale antallet personer omfattes alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat.
  • 2) Inntil 50 personer på utendørs arrangement som regulert i Covid-19-forskriftens §13 første ledd bokstavene a til e, hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Idrettsarrangement på topp- og elitenivå, herunder fotball i de to øverste ligaene for kvinner og menn, kan ha inntil 200 i publikum på faste, tilviste plasser.
  • 3) Inntil 50 på midlertidige utendørsmarkeder

Antallsbegrensningene over er likevel ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • a) Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
 • b) Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 • c) Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • d) Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • e) Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

§ 3 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • a) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • 1) Svømmetilbud til kommunens innbyggere.
  • 2) Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
  • 3) Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • 4) Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • b) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • d) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for:

 • a) Barn og unge under 20 år
 • b) Utendørs aktivitet for voksne.
 • c) Organisert trening/øvelser innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere og profesjonelle kulturaktører.

§ 4 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 5 Skjenkestopp (gjeldende til 27. mai kl. 1200)

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 5a Serverings- og skjenkesteder (gjeldende fra 27. mai kl. 1200)

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd annet punktum.

§ 6 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

§ 7 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere og organiserte øvelser og prøver for profesjonelle kulturaktører innendørs er likevel tillatt.

§ 8 Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§9 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1.

§10 Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.

§11 Ikrafttredelse og varighet

Endringene med unntak av § 5a, trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Paragraf 5 oppheves 27. mai 2021 kl. 12:00. Paragraf 5a, trer i kraft 27. mai 2021 klokken 12:00 og gjelder inntil videre.

Veileder