Prioriteringslisten for vaksinering av helsepersonell er klar

Fra og med uke 2 starter vaksineringen av helsepersonell i Drammen kommune. Rådmannen har nå etter anbefaling fra smittevernrådet med smittevernoverlegen i spissen besluttet rekkefølgen for vaksineringen av de ulike gruppene innenfor helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Glass med vaksinedoser klar til koronavaksinering.
BILDE: Vaksinering av helsepersonell i Drammen kommune begynner i uke 2. Hvor lang tid det tar å vaksinere alle helsearbeiderne i kommunen avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen blir tildelt i ukene som kommer.

Inntil 20 prosent av vaksinene som kommunene får i januar, kan brukes til å vaksinere utvalgte grupper helsepersonell. Dette er et relativt lite antall vaksiner, så det vil være en svært begrenset andel av kommunens helsepersonell som vaksineres i første omgang. Ut fra det samlede antall vaksinedoser Drammen kommune tildeles de to neste ukene, vil det være rundt 100 medarbeidere som får den første vaksinedosen i uke 2 eller 3.

Fremdriften i vaksineringen av øvrig helsepersonell avhenger av hvor mange vaksinedoser Drammen kommune tildeles fra og med uke 4 og utover.

Fire kriterier som avgjør rekkefølgen

Folkehelseinstituttet angir kriterier for prioritering, og disse kriteriene må følges av kommunene. Følgende to kriterier er bindende, og det er altså ikke mulig å prioritere vaksiner til helsepersonell ut fra kun ett av disse kriteriene:

 1. Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av, som har spesialisert kompetanse, som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.
 2. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

I tillegg til de to bindende kriteriene har Folkehelseinstituttet foreslått ytterligere to kriterier som kan benyttes når gruppene av helsepersonell skal prioriteres:

 1. Økt smitterisiko for uoppdagete, smittede pasienter i førstelinja.
 2. Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid19-smitte.

Det er presisert overfor kommunene at vaksinene er statens eiendom. Kommunens oppgave er å fordele vaksinedosene etter anvisning fra nasjonale myndigheter. Alle kommunene må forholde seg til de nasjonale premissene når de gjør sine smittevernfaglige vurderinger.

Når det gjelder helsepersonell som jobber på Fjell sykehjem, vil det kunne være aktuelt å vaksinere denne gruppen tidlig.

Smittevernoverlegen og smittevernrådet vil, når vaksiner til helsepersonell er tilgjengelig, vurdere om det er en forventet gevinst av vaksinering som tilsier at denne gruppen skal prioriteres. Dette er en vurdering som gjøres fortløpende og helt fram til vaksineringen gjennomføres.

Prioriteringslisten

På bakgrunn av veiledning og kriterier fra Folkehelseinstituttet vaksineres de ulike gruppene helsepersonell i Drammen kommune i denne rekkefølgen:

 • Nøkkelpersonell med sentral rolle innen utbruddshåndtering på sykehjem. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om vaksinering vil kunne ha noen effekt for håndteringen av selve utbruddet.
 • Sykepleiere til omdisponering.
 • Sykepleiere på isolasjonspost, kommunale akutte døgnplasser og Drammen helsehus avdeling 2.
 • Sykehjemsleger.
 • Feltsykepleiere (lavterskel rusbehandling).
 • Sykepleiere ved Drammen helsehus.
 • Sykepleiere ved Bråta helse- og aktivitetssenter.
 • Laboratorietjenesten.
 • Sykepleiere for øvrig innen institusjon.
 • Sykepleiere og leger med minst to vakter i uka ved legevakt og/eller luftveisklinikken.
 • Sykepleiere for øvrig innen hjemmetjenesten.
 • Sykepleiere og vernepleiere innenfor tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Personell til koronavaksinasjon.
 • Personell på teststasjonene.
 • Helsepersonell generelt ved Drammen helsehus og Bråta helse- og aktivitetssenter.
 • Helsepersonell generelt ved institusjoner og i hjemmetjenesten utenom sykepleiere.
 • Fastleger og helsesekretærer.
 • Kommunale og private fysioterapeuter og ergoterapeuter.
 • Personell på helsestasjoner, i skoletjeneste og ved helsestasjonen for ungdom.
 • Øvrig helsepersonell i kommunen.