Barnehage- og skoleåret går mot slutten og mange gleder seg til selve avslutningen. Også på arbeidsplasser gleder kolleger seg nå over nå endelig å kunne møtes fysisk. Men det er fortsatt noen regler å følge for samlinger.

Her finner du hvilke råd som gjelder i Drammen kommune.

Avslutning eller samling i private hjem

Samlinger i privat hjem, hage, hytte og lignende, regnes som privat sammenkomst. Denne typen samlinger er regulert i den lokale forskriften, og det er tillatt å være opptil 10 personer til stede samtidig. Dette forutsetter at det er mulig å holde minst én meters avstand til personer utenfor egen husstand.
Personer som i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementet sin definisjon er å anse som «beskyttet» mot covid-19-sykdom og som kan dokumentere slik beskyttelse, kommer i tillegg til de 10.
Forbudet er videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Sommeravslutning med arbeidsplassen

En avslutning med jobben er av nasjonale myndigheter definert som et privat arrangement. Her gjelder inntil 10 personer innendørs og inntil 20 personer utendørs. Personer med status «beskyttet» må inkluderes i antallsberegningen.
Fra 17. juni er det planlagt endring i lokal forskrift, og det vil da være tillatt med inntil 20 personer innendørs, og inntil 30 personer utendørs. Personer med status «beskyttet» må inkluderes i antallsberegningen.

Barneskole- og barnehageavslutninger

Hele kohorten fra barneskole eller barnehage kan samles til egen avslutning for barna og med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn.
Dersom det ønskes å ha med flere foreldre, blir dette å regne som et privat arrangement.

Ungdomsskole- og videregåendeavslutninger

Klassene regnes ikke som kohorter etter skoletid og må derfor følge de samme reglene som for private arrangement, med inntil 10 personer innendørs og inntil 20 personer utendørs.

Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS), samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre/foresatte) sitter på faste, tilviste plasser. Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 100 personer innendørs hvis det er plass i lokalet til å holde avstandsregler. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Utendørs er det tillatt med opptil 200 personer.
Fra 17. juni øker antallet til inntil 200 på faste tilviste plasser innendørs.

Se ellers utfyllende informasjon: