Hjemmeundervisning og reduserte åpningstider

Tirsdag vedtok kommunestyret i Drammen kommune hjemmeundervisning og reduserte åpningstider på SFO/AKS og barnehage. Men det er unntak for familier med foreldre i samfunnskritiske yrker. Her kan du lese hva det betyr.

Formannskapet i Drammen kommune vedtok tirsdag 14. desember at det i perioden 16.12 - 30.12 at SFO/AKS skal være stengt, og at det skal være hjemmeskole 16.12 - 21.12. Det er også bestemt at i det i skal være reduserte åpningstider i de kommunale barnehagene med en åpningstid på 7,5 time på gult nivå.

Konkrete vurderinger

I familier der begge foreldrene har samfunnskritiske yrker kan man likevel få tilbud om ordinære åpningstider og bruk fysisk oppmøte på skolen når det er hjemmeskole. Det forutsettes da at begge foreldre er på arbeid i åpningstidene.

I den situasjonen vi nå er i er det ikke tilstrekkelig at kun en av foreldrene har en kritisk samfunnsfunksjon. Det forventes derfor til en viss grad at den forelderen som ikke har en slik funksjon i noe større utstrekning må kunne tilpasse arbeidstid til åpningstider i denne perioden. Vedtaket skal likevel ikke praktiseres så strengt at det fører til at den forelderen som er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon blir forhindret fra å arbeide evt. må redusere sin arbeidstid for å være hjemme med barnet.

Dette kan være aktuelt i helt spesielle tilfeller hvor den andre forelderen er forhindret av særskilte grunner. Det vil bli gjort en konkret vurdering i hvert tilfelle, men det kreves langt mer enn den alminnelige ulempe som dette innebærer for de fleste.

Foreldre med delt omsorg eller aleneforsørger

Dersom foreldrene er separert eller skilt, må barnet bo fast sammen med forelderen som har en kritisk samfunnsfunksjon for å ha rett til et tilbud. Hvis barnet har delt bosted, eller en samværsavtale, kan det søkes om rett til tilbud om ordinær åpningstid når barnet bor hos forelderen med en kritisk samfunnsfunksjon.

Hva er definert som kritiske samfunnsfunksjoner?

Kritiske samfunnsfunksjoner er definert som funksjoner samfunnet ikke kan klare seg uten i syv døgn eller kortere uten at det vil true befolkningen og samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Dette inkluderer også kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre sentrale samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av covid-19. På regjeringen.no er det utarbeidet en liste over hvilke yrker som er omfattet. Denne listen er ikke uttømmende og det må foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Søknad og dokumentasjon

Foreldre som søker om tilbud på ordinær åpningstid, må legge frem dokumentasjon som bekrefter at de jobber med kritiske samfunnsoppgaver. I tillegg bør de legge frem dokumentasjon som gjør det mulig for skoleeier/barnehageeier å vurdere omfanget av tilbudet.

Dette kan være:

  • Bekreftelse fra arbeidsgiver som viser hvilket behov arbeidsgiver har, for eksempel varigheten av arbeidsdag eller et skift.
  • Turnusoversikt der det er relevant.
  • Annen dokumentasjon. Dette kan være beskrivelse av reisevei eller andre særlige forhold av betydning.
  • Det er ikke noe krav til hvordan søknaden skal utformes.
  • Ved behandling av søknadene vil alltid barnets beste være sentralt i vurderingene.