Økt smitte og strengere karanteneregler påvirker det kommunale tjenestetilbudet. Flere tjenester opplever veldig høyt fravær blant sine ansatte som følge av sykdom og karantene, og det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke konsekvenser dette får for tjenestetilbudet.

Slik påvirkes de kommunale tjenestene av smittesituasjonen (status pr. 4. januar 2022):

Barnehage

Barnehagene drives på gult nivå, og dette betyr redusert åpningstid for de kommunale barnehagene. Alle barnehagene holder åpent 7,5 timer pr. dag. For sårbare barn og barn av foreldre hvor begge har kritiske samfunnsfunksjoner, er det et tilbud om å være i barnehagen mellom klokken 0700-1700. Dette må avklares med styrer i barnehagen i hvert enkelt tilfelle.

Redusert åpningstid vil gjennomføres så lenge barnehagene er på gult smittevernnivå.

Skole

Undervisningen gjennomføres på gult smittevernnivå. Dette vil normalt bety at skolene er åpne, men enkelte klasser kan oppleve redusert tilbud på grunn av sykdom eller karantene blant ansatte.

Skolefritidsordningen og aktivitetsskolen har normal åpningstid, men rektor kan redusere åpningstiden dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene smittevernveilederen stiller. 

Forebyggende tjenester

Alle tjenestene er åpne og operative, men på grunn av smittevernhensyn er kapasiteten noe redusert.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenestene opprettholder driften som normalt, men det er høyt sykefravær. Det kan få betydning for tjenestetilbudet dersom sykefraværet blir enda høyere. Brukere som berøres av eventuelle endringer i tjenestetilbudet, får beskjed om dette før endringene iverksettes.

Helsetjenester, institusjon og hjemmetjenester

Sykefraværet innenfor helsetjenestene i kommunen er høyt, og det er utfordrende å få tak i nok vikarer. Det er også kapasitetsutfordringer ved Drammen sykehus, og Drammen kommune må sikre kapasitet ved korttidsinstitusjonene for å kunne motta ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset. Kommunen må nå derfor iverksette enkelte tiltak, deriblant at avlastnings- og rullerende opphold i institusjon må utsettes. Det vil bli gjort vurderinger ut fra hver enkelt bruker sitt behov. De som blir berørt, vil bli kontaktet av kommunen.

Generelt vil prioriteringen av tjenestene være slik:

 • Nødvendig helsehjelp, som oppfølging av behandling, medisiner og daglig praktisk bistand til personlig hygiene og ernæring vil bli opprettholdt.
 • Etter individuell vurdering av den enkelte bruker kan følgende oppgaver bli utsatt eller ikke utført:
  • Praktisk bistand som ikke er knyttet til nødvendig daglig personlig hygiene og ernæring.
  • Avlastnings- og rullerende opphold i institusjon
  • Forebyggende helsetiltak
  • Rehabilitering i hjemmet
  • Aktivitetstilbud

Psykisk helse og rus

Alle tjenester gis som normalt.

Sosialtjeneste, etablering og bolig

Alle tjenester gis som normalt.

Kultur

Alle tjenester er åpne og tilgjengelige, men noen arrangementer, deriblant konserter, avlyses.