Smittesituasjonen påvirker noen av de kommunale tjenestene

Høyt sykefravær som følge av mye koronasmitte påvirker i noen tilfeller det kommunale tjenestetilbudet. Det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke konsekvenser sykefraværet får for tjenestetilbudet.

Slik påvirkes de kommunale tjenestene av smittesituasjonen (status pr. 10. februar 2022):

Barnehage

Barnehagene i Drammen er på grønt tiltaksnivå. Det er stadig utfordrende sykefravær, og barnehager kan måtte redusere sitt tilbud grunnet høyt sykefravær.

Berørte foreldre blir informert direkte fra barnehagen dersom tilbudet reduseres.

Skole

Skoler i Drammen er på grønt tiltaksnivå. Det er stadig utfordrende sykefravær, og enkelte skoler kan måtte redusere sitt tilbud grunnet høyt sykefravær.

Skolene informerer foresatte til barn ved skolen om eventuelle endringer i tilbudet.

Forebyggende tjenester

Alle tjenestene er åpne og operative, men på grunn av smittevernhensyn er kapasiteten noe redusert.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenestene opprettholder driften som normalt, men det er høyt sykefravær. Det kan få betydning for tjenestetilbudet dersom sykefraværet blir enda høyere. Brukere som berøres av eventuelle endringer i tjenestetilbudet, får beskjed om dette før endringene iverksettes.

Helsetjenester, institusjon og hjemmetjenester

Ved Tjenestetildeling og koordinerende enhet er det høyt sykefravær, og det er nødvendig å prioritere hvilke oppgaver som utføres. I hovedsak påvirkes virksomheten slik:

 • Saksbehandlingen - prioritere nødvendig helsehjelp
 • Benytte forvaltningsmelding (utsatt frist)
 • Færre hjemmebesøk
 • Færre tverrfaglige møter
 • Færre revurderinger
 • Redusert åpningstid på telefon

Innenfor helsetjenesten er det økende ventetid på telefon ved henvendelser til legevakten. Som følge av økt pågang er det også flere som må vente mer enn to minutter før de får svar.

Det kan fortsatt være en del ventetid ved teststasjonen på Sundland. Selv om testsystemet er lagt om, er det fortsatt mange som skal PCR-testes.

Det gjøres enda strengere prioriteringer knyttet til fysioterapi og ergoterapi. De fleste rehabiliteringspasienter får sitt tilbud, men vurdering av hjelpemidler og tilbud til pasienter som kan utsettes uten alvorlige konsekvenser, prioriteres ned. 

Generelt vil prioriteringen av tjenestene være slik:

 • Nødvendig helsehjelp, som oppfølging av behandling, medisiner og daglig praktisk bistand til personlig hygiene og ernæring vil bli opprettholdt.
 • Etter individuell vurdering av den enkelte bruker kan følgende oppgaver bli utsatt eller ikke utført:
  • Praktisk bistand som ikke er knyttet til nødvendig daglig personlig hygiene og ernæring.
  • Avlastnings- og rullerende opphold i institusjon
  • Forebyggende helsetiltak
  • Rehabilitering i hjemmet
  • Aktivitetstilbud

Psykisk helse og rus

Alle tjenester gis som normalt.

Sosialtjeneste, etablering og bolig

Alle tjenester gis som normalt.

Kultur

Alle tjenester er åpne og tilgjengelige.