Barnehagebehov er kartlagt

Barnehagebehov i Drammen kommune for 2020 – 2032 er kartlagt. Rapporten avdekker blant annet at det vil være vekst i barnetallet fra 2020 til 2025, før det flater noe ut.

Kommunen vil ha kapasitet til å gi barnehageplass til alle barn med rett til plass frem til 2024, men ikke nødvendigvis i den kommunedelen de er bosatt i. Etter 2024 kan det oppstå knapphet på plasser i flere kommunedeler.

Politikerne i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning får orientering om rapporten i dag. Kunnskapsgrunnlaget kommer til politisk behandling i juni.

Det er også utarbeidet en rapport for skole. Drammensskolene er kartlagt.

– Vi mener det er utarbeidet en god kunnskapsrapport for barnehagene. Rapporten blir et viktig dokument for barnehageeier for videre planlegging, og for politikerne når det skal tas politiske beslutninger for fremtidens barnehagebygg, sier Anne Gjemmestad Nilsen, kommunalsjef barnehage.

Nok barnehageplasser i kommunen er av betydning for innbyggernes mulighet til å delta i arbeidslivet, og for barnas mulighet til å delta i et barnefellesskap og gi en god start på utdanningsløpet.

Rapporten om behovene i barnehagene i Drammen kommune kartlegger tilgjengelige areal og kapasitet i alle kommunale barnehager. Målet er at dette kunnskapsgrunnlaget skal bidra med å gi tilstrekkelig og faktabasert informasjon for å kunne ta kvalifiserte valg og prioriteringer for kortsiktige og langsiktige investeringsbehov for kommunale barnehagebygg.

Det skisseres mulige alternativer for best mulig utnyttelse av areal i eksisterende barnehagebygg, og samtidig ses det på kapasitet og potensiale for kapasitet i kommunale barnehager.

Økning i barnetallet

Kommunen er forpliktet gjennom barnehageloven til å tilby barn barnehageplass. Alle barn som fyller ett år i løpet av november, har rett til plass ved hovedopptaket på våren året etter.

Kommune har gjort beregninger på vekst i aldergruppen 1-5 år. Denne viser en økning i barnetallet fra 2020 til 2025, før veksten flater noe ut.

Fra 2020 til 2025 øker barnetallet, ifølge beregningene, med 1800 barn. Det er en større økning enn det som har kommet frem i tidligere beregninger, og kan utfordre kapasiteten i barnehagene.

Kapasitet nå og fremover

For å beskrive dagens kapasitet ved barnehagene har prosjektet innhentet opplysninger om hver barnehage. Det er i dag om lag 1000 ledige plasser i de godkjente barnehagene, ca. 450 av plassene er i kommunale barnehager.

Rapporten avdekker at kommunen vil ha kapasitet til å gi barnehageplass til alle barn med rett til plass frem til 2024, men ikke nødvendigvis i den kommunedelen de er bosatt i.

Etter 2024 kan det bli for få plasser i flere kommunedeler, og foreldre kan oppleve å få økt reisevei eller ventetid for å få plass.

Total kapasitet i barnehagene er beregnet ut fra hvor mange kvadratmeter som er godkjent som leke- og oppholdsareal på det enkelte bygg. De kommunale barnehagene følger de anbefalte arealnormene fra Kunnskapsdepartementet som anbefaler fire kvadratmeter per barn over tre år og 5,3 kvadratmeter per barn under tre år.

Enkelte barnehager benytter ikke hele sitt godkjente leke- og oppholdsareal til barn i dag. Det kan være mangel på søkere, barn med ekstra behov for areal eller spesielle forhold som gjøre det vanskelig å benytte arealet.

Noen kommunedeler vil få kapasitetsutfordringer før andre

I dag har barnehagene om lag 1000 ledige plasser, hvis alt godkjent areal kan benyttes, og 5000 barn har plass i barnehagene. Kapasiteten utfordres ved 89% dekning i 2024.

Fram mot 2027 vil det oppstå knapphet på barnehageplasser i flere kommunedeler og kommunen må vurdere hvordan de ønsker å øke den samlede kapasiteten i barnehagebygg. Fra 2027 vil veksten flate noe ut.

For kommunedelene 1, Mjøndalen, Åsen, Steinberg, kommunedel 2, Krokstadelva, Stenseth og kommunedel 6, Danvik, Austad, Fjell, er kapasitet allerede benyttet eller benyttes fullt ut i løpet av 2021-23. Disse kapasitetsutfordringene løses i dag ved at innbyggere i disse kommunedelene benytter plasser i tilgrensende kommunedeler.

Fram til 2024 kan kommunedelene 1 og 2 benytte plasser i kommunedel 3, Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden. Deretter er det mer usikkert hvor mye kapasitet som er ledig i denne kommunedelen, og det bør ses på hvordan kapasiteten kan økes, viser rapporten.

Mangelen på plasser i kommunedel 6, Danvik, Austad, Fjell løses i dag ved at flere innbyggere har plasser på Strømsø og Bragernes. Dette sikrer tilgang på barnehageplasser for innbyggere i denne delen av byen per dags dato.

Det vil melde seg et behov for flere plasser i kommunedel 7, Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Brandengen. Først sentralt på Strømsø i løpet av perioden framover mot 2027, og deretter i området rundt Brandengen.

Kommunedel 9, Tangen, Åskollen, Nesbygda vil ha kapasitetsutfordringen fra 2024.

Fram til 2025-27 vil kapasiteten i kommunedel 4, Rødskog, Gulskogen være tilstrekkelig.

Fra 2027 kan det bli knapphet på kapasitet i de fleste kommunedelene. Kun kommunedelene 5, Konnerud, Skoger, 8, Bragernes, Øren og 10, Svelvik sentrum, Berger, Ebbestad vil fortsatt ha ledig kapasitet. Det er ikke tilstrekkelig til å dekke behovet for barnehageplasser.

Presenterer mulige handlingsalternativer

Ulike handlingsalternativer presenteres i kunnskapsgrunnlaget. Handlingsalternativene blir ikke beskrevet i detalj, men peker på mulige valg og investeringer i barnehagebygg.

Kommunen kan vurdere å fastsette en prioritert rekkefølge for fremtidig boligutbygging slik at områdene som ikke har tilstrekkelig kapasitet først bebygges når barnehagekapasiteten er på plass.

Å effektivisere driften av arealer som allerede er godkjent til barnehageplasser er også et alternativ. Her kan nedleggelse av avdelinger/ hele barnehager eller det å ta inn flere barn og utnytte hele det godkjente lekearealet, være et alternativ.

For å opprettholde kapasitet kan man rehabilitere eksisterende bygg, eller eventuelt se på kostnader ved nybygg.

Det kan også vurderes behovet for strategisk oppkjøp av tomter og oppkjøp av private barnehager. Utbygging ved hjelp av private aktører er også skissert som et handlingsalternativ.

Beslutninger som tas for en kommunedel, vil mest sannsynlig påvirke kapasitet i nærliggende kommunedeler.

Kunnskapsgrunnlaget bygger på et tverrfaglig arbeid organisert som et prosjekt mellom flere virksomheter i kommunen. Kommunalsjef for barnehage, Drammen Eiendom, Virksomhet Arealplan, Oppfølging og analyse, Forvaltningskontor for barnehage og Plan og strategi har vært involvert i arbeidet.

Les rapporten i sin helhet. Kunnskapsgrunnlag Barnehagebehov i Drammen.