Blir prioritert i forkant av hovedopptaket

Tre barnehager i Drammen kommune er vedtatt nedlagt. Barna i de berørte barnehagene Konnerud barnehage, Marienlyst barnehage og Stensethalléen barnehage vil få tilbud om plass i en annen barnehage og vil bli prioritert i forkant av hovedopptaket, med egen søknadsfrist 11. februar.

Det har over tid vært jobbet med å tilpasse barnehagestrukturen til et synkende antall barn i barnehagealder. 26. januar ble det i møte i hovedutvalget for oppvekst og utdanning vedtatt å legge ned Konnerud barnehage, Marienlyst barnehage og Stensethalléen barnehage.

Ved nedleggelse av de tre barnehagene vil Drammen kommune fortsatt ha kapasitet til å tilby plass til barn med lovfestet rett til plass. De berørte barna vil bli prioritert i forkant av hovedopptaket og vil få plass i ny barnehage før hovedopptaket gjennomføres.

Søknadsfrist 11. februar

For å bli prioritert før hovedopptaket må foreldre/ foresatte søke ny barnehageplass innen 11. februar 2022. Svar på hvilken barnehage barnet får plass i fra og med 1. august 2022, kommer innen 25. februar 2022. Kommunen har nærliggende kommunale barnehager som kan ta imot barna fra de vedtatt nedlagte barnehagene og vil så langt som mulig tilby plass i den barnehagen som er foreldrenes/foresattes førstevalg.

– Vi vil gjøre det vi kan for å sikre god informasjon og gode overganger for dem som blir berørt, sier kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola.

Foreldre/ foresatte har fått eget brev som forklarer prosessen.

Alle står fritt til å søke plass i den barnehagen man ønsker. Kommunen vil oppfordre private barnehager til å strekke seg så langt det lar seg gjøre for å innfri foreldrenes/foresattes ønske om plass. De private barnehagene har imidlertid egne opptakskretser og opptakskriterier, og kommunen kan ikke bestemme at enkeltbarn skal tildeles plass i en av de private barnehagene. For mer informasjon om opptakskriterier i private barnehager må det tas kontakt med den enkelte barnehagen.

Barn ved Gul avdeling ved Svensedammen barnehage, som er vedtatt flyttet til Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eiker, får automatisk plass her fra nytt barnehageår.

Arbeidet med ny barnehagestruktur er basert på et politisk vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 9. desember 2021. Her vedtok politikerne prinsipper som skal benyttes ved tilpasninger av barnehagetilbudet i Drammen kommune kommende tiårsperiode.