Digitalisering gjør hverdagen enklere

Digitale løsninger og hjelpemidler skal gi bedre tjenester og en enklere hverdag for både innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Den nye kommunen skal ta i bruk ny teknologi for å utvikle fremtidsrettede og moderne tjenester. Drammen har blant annet mål om å være en foregangskommune innen bruk av velferdsteknologi.

En gammel mann trykker på multidose-dispenser for å få medisinen sin
BILDE: 205 personer i Drammen kommune har medisindispenser hjemme.

Fornye, forenkle og forbedre

- Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Med ny teknologi skal vi gjøre tjenestene bedre og oppgavene enklere for både innbyggere og ansatte i kommunen, sier Fredrik Holtan som er konstituert direktør for utvikling og digitalisering i Drammen kommune.

Han er opptatt av at Drammen kommune skal være en innovativ kommune og at kommunen skal være nysgjerrig på hva som kommer av ny teknologi. Det må ifølge Holtan jobbes godt for å legge til rette for nye løsninger og ny teknologi som er til det beste for brukerne. Og brukerne er deg og meg, moren din, naboen, bestefaren din, datteren din, og alle andre som bor i Drammen kommune.

Innenfor velferdsteknologi skjer det en rivende utvikling. En god del tilbud finnes allerede i dag, men det vil også komme nye tilbud i tiden fremover. Og da handler det om at kommunen er rustet til å ta i bruk mulighetene teknologien gir.

barn i barnehage utforser innsekter og blader og tar bilder med ipad.
BILDE: For barn og unge i barnehager og skole er digitalisering en naturlig del av hverdagen.

Gir trygghet

I overkant av 2.300 innbyggere lever i dag med trygghetsalarmer. Dette er hjelpemidler som gir både brukerne og deres pårørende en trygghet dersom noe skulle skje og man trenger hjelp.

205 personer har medisindispensere som sørger for at hjemmeboende blir minnet på når de skal ta medisinene sine. De får altså riktig medisin til riktig tidspunkt, uten at hjemmetjenesten nødvendigvis må komme hjem til dem med medisinene. Dette bidrar til at hjemmetjenesten kan bruke tiden sin hos andre personer som har mer bruk for dem, samtidig som de som har medisindispensere, kan være trygge på at de får medisinene sine.

I tillegg har nærmere 100 personer som lider av kognitiv svikt, fått utdelt GPS som gjør at enten pårørende eller alarmsentralen kan spore dem opp, dersom innehaverne av GPSene sliter med å finne veien hjem igjen.

På flere sykehjem i kommunen er det også installert digitale medisinskap. Disse skapene skal bidra til å gi økt kvalitet og pasientsikkerhet i legemiddelhåndteringen, ved at riktig pasient får riktig dosert legemiddel til riktig tid.

I tillegg brukes det velferdsteknologiske hjelpemidler til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette er hjelpemidler som gjør det lettere for dem å delta i aktiviteter og oppleve mestring i hverdagen. På den måten blir de også mer selvstendige.

En telefon viser hvor en person med gps på seg er på et kart.
BILDE: Gps sørger for en tryggere hverdager for brukere med kognitiv svikt.

- Uante muligheter

- Vi skal være gode på velferdsteknologi. Men det er mange andre områder som også digitaliseres. Vi vet fra ulike undersøkelser at innbyggerne i stadig større grad prioriterer å kommunisere med offentlige etater digitalt på tidspunkter som passer dem selv, helt uavhengig av eksempelvis kommunens åpningstider. Derfor må vi også ha gode digitale løsninger for eksempelvis ulike søknader, sier Holtan.

Teknologien kan for eksempel gjøre saksbehandlingsprosesser enklere eller gi oss roboter til bruk i skoleundervisningen eller sensorer som måler temperaturen i badevannet.

- Digitalisering og ny teknologi byr på uante muligheter. Nesten alt vi kan forestille oss er eller vil bli mulig. I Drammen kommune legger vi vekt på at utviklingen av de teknologiske hjelpemidlene skal skje i nær dialog med innbyggere og brukere. Da har vi også tro på at enda flere ønsker å ta dem i bruk og se hvilke fordeler det gir dem i livene deres, sier Fredrik Holtan.

I den nye kommunen skal utviklings- og digitaliseringsdirektøren ha med seg flere digitale agenter. Disse medarbeiderne får ansvaret for digitalisering innenfor sine respektive fagområder, med tanke på hvordan kommunen kan effektivisere driften og inspirere til hverdagsinnovasjon.

- De får også oppgaven med å sette organisasjonen i stand til å ta imot nye, digitale løsninger, slik at løsningene implementeres effektivt og brukes riktig, sier Holtan.

Smarte løsninger i smart city