Digitalisering skal utvikle kommunale tjenester

Drammen kommune har sin digitaliseringsstrategi klar. Arbeidet med en digitaliseringsstrategi startet med at et politisk styrt idéutvalg samlet innbyggere og næringsliv.

Barn og voksen med smarttavle
BILDE: Rammeplan for barnehage sier at barnehagene skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Foto: Kjetil Nilssen.

Ifølge direktør for utvikling og digitalisering Fredrik Holtan i Drammen kommune skal den nye strategien bidra til en enklere hverdag.

- Digitalisering er et viktig virkemiddel for å utvikle kommunens tjenestetilbud. En av pilarene i digitaliseringsstrategien er nettopp å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, sier Fredrik Holtan.

Han legger til at strategien også legger særlig stor vekt på kompetanseløft, infrastruktur, sikkerhet og personvern.

Fredrik Holtan, direktør for utvikling og digitalisering, har det overordnede ansvaret for digitalisering i Drammen kommune.
BILDE: Fredrik Holtan, direktør for utvikling og digitalisering har det overordnede ansvaret for digitalisering i Drammen kommune.

- Store samfunnsendringer utfordrer norske kommuner til å levere tjenester med høy kvalitet i et stadig større omfang. Evnen til å se teknologiens muligheter og dilemmaer blir svært viktig for oss, sier Holtan, når han understreker betydningen av å styrke kompetansen både i kommuneorganisasjonen og i samfunnet.

Strategien skal hjelpe brukere og ansatte, slik at tjenestene blir tilgjengelig for flere personer på en enda mer tilpasset og effektiv måte enn ved andre alternativer.

- Kommunen jobber aktivt med å ta i bruk mestrings- og trygghetsskapende teknologi. Trygghetsalarmer er et eksempel. Akkurat dette er ikke nytt, men innenfor liknende teknologier skjer det mye spennende som vil bidra til mestringsfølelse og trygghet for flere innbyggere, sier Holtan.

Han legger til at de for tiden jobber med et titalls konseptutredninger eller prosjekter som handler om å ta i bruk muliggjørende teknologi.

Strategien sier også at tjenestene skal bli enkle å bruke, at de skal være effektive og pålitelige.

- Vi møter store demografiske endringer i årene som kommer, og vi opplever et vedvarende press på kommuneøkonomien. For eksempel vil ny teknologi kunne bidra til å møte et ønske som flere har om å kunne bo lengre hjemme. Det vil være gunstig både for den enkelte og for kommunen samlet sett, ved at knappe ressurser brukes best mulig for alle, avslutter Holtan.

En bedre kommune

eldre mann med VR briller
BILDE: Trygve Dischler med VR-briller. Med disse billene kan han se tjenester som er tilpasset akkurat han. Foto: Kjetil Nilssen.

Kommunen vil samarbeide nasjonalt, regionalt og lokalt for å sikre at digitalisering skjer med høy kvalitet, og så raskt og kostnadseffektivt som mulig.

I tillegg er det en ambisjon at mer data etter hvert skal deles med innbyggere og næringsliv, på en sikker måte, slik at data kan benyttes til verdiskapning og innovasjon. Teknologien skal bidra til at det blir enklere for innbyggerne å delta i utvikling av lokalsamfunnet, samtidig som det blir mer forståelig og kanskje også mer interessant.

Implementering av digitaliseringsstrategien 

Strategien bygger blant annet på den nasjonale strategien Digitalisering i offentlig sektor.  

Handlingsplaner for implementering av strategien skal ferdigstilles høsten 2021. Det vil være kompetansegrupper tilgjengelig for de som jobber ut handlingsplaner i de ulike tjenesteområdene.

Ny teknologi skal gjøre kommunen enda mer tilgjengelig, og det skal bli enklere å medvirke.