I tirsdagens kommunestyre ble det bestemt hvilke politiske medlemmer som skal sitte som representanter og vararepresentanter i de ti ulike nærutvalgene.

Basert på fordelingsnøkkelen i kommunestyret og prinsipp om at mindre partier skal ivaretas, har partiene selv valgt ut sine medlemmer og varamedlemmer.

Så langt det er mulig har man etterkommet politikernes ønsker om å representere den kommunedelen man har sin tilhørighet til. Bredde med hensyn til politisk tilhørighet, bosted, hovedutvalgstilknytning, kjønn med mer, har også vært styrende prinsipper.

Medlemmene er primært valgt ut blant kommunestyrets faste medlemmer, men også varamedlemmer kan sitte i nærutvalgene.

Se hvilke folkevalgte politikere som er med i nærutvalgene

Nærutvalgene

Nærutvalgene skal fungere som gjensidig informasjons- og kontaktarena og lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Gjennom nærutvalgene skal det tilrettelegges for medvirkning og lokaldemokrati i praksis, blant annet gjennom uttalelser og arrangering av høringer.

Politikerne skal som kommunestyrerepresentant ta med innspill og informasjon fra kommunedelen, representere sitt parti når man er lyttepost, fange opp signaler og initiativ, delta i dialoger, representere partiet og presentere egen politikk når det er relevant.

Ønsket er å innhente innspill og perspektiver fra innbyggerne så tidlig at innspillene kan påvirke retningsvalgene.

De 10 nærutvalgene, ett i hver av kommunedelene, skal bestå av folkevalgte, lag og foreninger, næringsliv og innbyggere lokalt.