Drammen er blitt universitetskommune

Tettere samarbeid mellom Drammen kommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN ) kan gi stort utbytte for begge parter. Drammen kommune er nå blitt «universitetskommune», etter å ha signert en samarbeidsavtale med USN.

– Drammen kommune jobber hele tiden med å utvikle tjenestene de tilbyr innbyggerne sine. Et samarbeid med USN, som vil forske på aktuelle problemstillinger, og gi studentene oppdatert kompetanse slik at de er godt forberedt på arbeidslivet, vil gjøre Drammen kommune enda bedre rustet i et slikt utviklingsarbeid, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

bilde av papirbredden med pipene og den gamle teglsteinsbygningen i forgrunnen
BILDE: Drammen kommune og Universitetet i Sørøst-Norge skal samarbeide tettere.

Rettet mot framtidens kompetansebehov

Drammen kommune og Universitetet i Sørøst-Norge har nå inngått en universitetskommuneavtale. Avtalen bygger på et langvarig, solid og omfattende samarbeid mellom Drammen kommune og universitetet. Samarbeidet har tatt form av en rekke prosjekter innen forsknings- og utviklingsarbeid, utdanning og praksisdelen av en rekke studieprogram.

– Universitetskommuneavtalen er et resultat av godt samarbeid, og avtalen har som formål å bekrefte og forsterke det. Nå har vi oppmerksomheten rettet mot framtidens kompetansebehov og legger til rette for økt forskning og kunnskapsutvikling for, i og sammen med Drammen kommune, sier rektor Petter Aasen ved USN.

Drammen kommune forventer at avtalen skal bidra til å løse komplekse sosiale og teknologiske samfunnsutfordringer.
– Drammen kommune ønsker å bidra inn i universitetets gode forskning og undervisning, noe som skal gi økt faglig kvalitet hos begge parter. Det blir lagt vekt på gjennomføringskraft og innovative løsninger innenfor kommunal tjenesteyting, samt bærekraftig regional samfunnsutvikling, sier Myrvold Berg.

Ordfører Monica Myrvold Berg og rektor Petter Aasen understreker at samarbeidet skal være både sektorovergripende og tverrfaglig.

portrett monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg.

To gaveprofessorater

Som en del av avtalen gir Drammen kommune universitetet et årlig tilskudd på tre millioner kroner. Dette er knyttet til finansiering av to gaveprofessorater og én stilling som avtale- og fagkoordinator for universitetskommuneavtalen. USN bidrar ved blant annet å opprette stipendiatstillinger knyttet til de to gaveprofessoratene.

Det ene gaveprofessoratet er innenfor helsevitenskap. En viktig målsetting med dette professoratet er å styrke forskning og nytenkning som bedrer helse- og velferdstjenestene i kommunen og sikrer god kvalitet i nye helsetjenester kommunen etter hvert får ansvar for.

Det andre gaveprofessoratet skal drive forskning innenfor innovasjon og entreprenørskap.

– Drammen kommune legger stor vekt på et godt samspill med samfunnet og regionen. Vi ser frem til at det vil komme konkrete forbedringer og nyskapninger som følge av disse gaveprofessoratene som innbyggerne i Drammen vil nyte godt av, sier ordfører Myrvold Berg.

Avtalen skal også bidra til å videreutvikle USN og campus Drammen som et attraktivt og konkurransedyktig knutepunkt for utdanning, forskning, innovasjon og entreprenørskap.

– USN er et samfunns- og arbeidslivsintegrert universitet. Vi ønsker å bidra til entreprenøriell utvikling preget av kreative og tverrfaglige arbeidsfellesskap som bidrar til innovasjon, bærekraftig utvikling og økt verdiskaping. Derfor skal universitetsavtalen bidra til å sikre at all vår utdanning samt forskning- og innovasjonsaktivitet er brukerorientert og samfunns- og arbeidslivsrelevant, sier Petter Aasen ved USN.

Høye ambisjoner om innovasjon og bærekraft

Drammen kommune er blant landets største med sine over 100.000 innbyggere. Kommunen skal håndtere komplekse oppgaver med høye krav til kvalitet, effektivitet og innovasjon til det beste for innbyggerne og et samfunn i stadig endring.

– Deltakende innbyggere skal prege kommunens arbeid med utvikling av tjenester, og kommunen har høye ambisjoner om innovasjon og bærekraftig utvikling, avslutter ordfører Monica Myrvold Berg.

Biblioteket og universitetsbygningen  - bilde tatt fra elva
BILDE: Drammen kommune og Universitetet i Sørøst-Norge har nå inngått en universitetskommuneavtale.