Drammen kommunes klimastrategi er vedtatt

Klimastrategi 1.0 er Drammen kommunes aller første klimastrategi. Strategien ble vedtatt på kommunestyret tirsdag, og synliggjør at kommunen har høye ambisjoner innen klima.

Klimastrategi 1.0 er kommunens egen arbeidsplan i klimaarbeidet. Strategien inneholder mål, strategier og virkemidler som viser hvordan Drammen kommunes virksomheter skal gå foran med et godt eksempel.

- Drammen har ambisjon om å bli Norges grønneste kommune, og et viktig skritt på veien er å redusere klimagassutslippene og tilrettelegge for en sirkulær økonomi. Med klimastrategi 1.0 begynner vi med å feie for egen dør, sier kommunalsjef Anne-Marie Vikla.

Sykkelvei i Doktor Hansteinsgate ved Riverstation hotel
BILDE: Drammen kommune har ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune.

Fire satsningsområder

Klimastrategien bygger på kommuneplanens samfunnsdel, og følger opp målet om at kommunen skal redusere klimagassutslippene og målet om at Drammen skal bli en foregangskommune innen sirkulær økonomi.

Det er skissert ut fire satsningsområder der kommunen skal ha et ekstra fokus for å nå målsettingene. Det gjelder:

  • Areal- og transportplanlegging
  • Bygg, infrastruktur og energibruk
  • Forbruk og tjenester
  • Klimaledelse

Under hvert innsatsområde er det pekt ut en rekke strategier og virkemidler for hvordan kommunen skal jobbe med temaene. Strategien ble vedtatt i kommunestyret 13.desember, der det ble vedtatt at strategien er førende for alle kommunens virksomheter, og skal følges opp og rapporteres i kommunens tertialrapporteringer.

Klimastrategi 1.0

- Klimastrategi 1.0 er Drammen kommunes første klimastrategi. Den viser at kommunen har høye ambisjoner innen klima. Strategien skal følges opp med konkrete tiltak i kommunens årlige klimabudsjetter, sier Oda Nærland Sofienlund, klimarådgiver i Drammen kommune.

Hun forteller at i 2022 skal kommunen utarbeide en klimastrategi 2.0, som skal omfatte hele Drammensamfunnet, og inkludere både innbyggere og næringslivet.

- Våren 2022 vil kommunen tilrettelegge for en bred medvirkningsprosess med innbyggere og næringsliv for å utforme denne strategien til beste for Drammen, sier Nærland Sofienlund.