I dag starter utprøvingen av varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen. Det er kommunene Drammen, Tromsø og Trondheim som sammen med FHI skal teste om appen fungerer godt som smittesporingsverktøy.

- Vi er veldig glade for at disse kommunene setter av tid til å hjelpe oss med å se hvordan appen virker. De skal blant annet bistå i å se hvor treffsikker den er, om den varsler om de riktige nærkontaktene og hvordan varsel til personer som har vært utsatt for risiko skal se ut på SMS, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet.

De tre kommunene er valgt ut fordi kommunestørrelsen egner seg for utprøvinger. De har ikke så mange koronatilfeller at det blir for mye arbeid å validere listen over nærkontakter, samtidig er det nok smittetilfeller til at appen kan oppdage nærkontakter.

Mål om rask varsling

Et av formålene med Smittestopp er rask og automatisert varsling av personer som kan ha vært utsatt for smitte fra koronavirus, i tillegg til å gi data om hvordan befolkningen beveger seg, for å vurdere hvordan smitteverntiltakene fungerer. Etter hvert som samfunnet åpner mer og mer opp igjen er det viktig å ha gode systemer for å finne de som er smittet, isolere de syke og sette nærkontaktene i karantene for å begrense videre spredning av koronaviruset.  En person kan være smittsom før vedkommende får symptomer, og smittesporing må foregå hurtig for å stanse videre smittespredning. Når nærkontakter får rask beskjed, kan de gå i karantene og følge med på egen helse.

- Appen er et utprøvende prosjekt, og vi har ikke alle svarene. Et av formålene med valideringsfasen er å få innspill fra kommunene til hvordan appen kan fungere når varslingen tas i bruk. Derfor skal varslingsløsningen testes og identifikasjon av kontakter kvalitetssikres i samarbeid Drammen, Tromsø og Trondheim.. Det betyr at personer i disse kommunene fra og med i dag vil kunne få en SMS med informasjon dersom de har vært nærkontakt til en smittet og bli bedt om å kontakte kommunelegen, sier Gun Peggy Knudsen.

Etter den første valideringsfasen skal ytterligere en gruppe testkommuner kobles på, før løsningen etter planen automatiseres i midten av mai. Dersom det er behov for ytterligere justeringer, vil dette blir gjort før varsling skrus på i alle kommuner.

Supplerer manuell smittesporing

Når den automatiserte smittesporingen tas i bruk, kommer den i tillegg til det arbeidet som allerede foregår manuelt på kommunenivå. Dette arbeidet baseres på intervjuer med pasienter med påvist smitte fra koronavirus. Den manuelle smittesporingen tar lang tid og krever store ressurser, og vil ikke alltid kunne identifisere alle nærkontaktene fordi den er avhengig av pasientens hukommelse og samarbeidsvilje, samt mengden kontakter. En av oppgavene i valideringsfasen blir blant annet å finne ut om appen identifiserer flere nærkontakter enn det som fanges opp i den manuelle smittesporingen.

- Dette blir viktige avklaringer å gjøre sammen med testkommunene de nærmeste ukene, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

Kilde: Folkehelseinstituttet.