Drammensmodellen blir trukket fram

Design og arkitektur Norge (DOGA) har valgt Drammensmodellen som en smart og bærekraftig stedsutviklingsmodell. Av 70 innmeldte prosjekter til DOGA ble Drammensmodellen én av 16 modeller som ble trukket fram.

DOGA har kartlagt stedsutviklingsmodeller fra hele landet. Felles for dem er at de bruker samarbeid, ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn. Her seiler Drammensmodellen opp som en av eksemplene som setter innbyggerne i sentrum.

Einar Jørstad
BILDE: Einar Jørstad, direktør kultur, by- og stedsutvikling.

– I Drammen går vi opp nye veier og tenker helt nytt om lokaldemokratiet og innbyggermedvirkning. Det er hyggelig at dette arbeidet blir lagt merke til nasjonalt , sier Einar Jørstad, direktør kultur, by- og stedsutvikling.

– Et av målene med Drammensmodellen er at det skal bli enklere for innbyggerne å medvirke og komme i dialog med kommunen og de folkevalgte. Dette er viktig i arbeidet med å utvikle smarte og bærekraftige løsninger, og ikke minst gode lokalmiljøer i hele kommunen, fortsetter han.

Drammensmodellen

Drammensmodellen setter innbyggerne i sentrum ved å skape sammenheng mellom stedsutvikling og lokale tjenester. De ti kommunedelene som Drammen er delt inn i, gjør at politikere og ansatte kommer tettere på innbyggerne.

I Drammensmodellen skal kommunedelene etablere en møteplass for innbyggerne og andre aktører. Dette skal bli en arena for medvirkning og et sted der innbyggerne kan få kommunale tjenester i sitt nærmiljø.

Drammensmodellen består av tre elementer:

 1. Medvirkning – vi skal finne gode løsninger sammen
 2. Tjenester nær innbyggerne – vi skal utvikle gode tjenester sammen
 3. Stedsutvikling – vi skal utvikle gode nærmiljøer sammen

Drammenmodellen følges opp av flere virkemidler som eksempelvis nærutvalg og knutepunkt.

Det er etablert nærutvalg

Nærutvalgene er ett av virkemidlene i Drammensmodellen. Det er ti nærutvalg i Drammen kommune, ett i hver kommunedel. I hvert nærutvalg sitter fire politikere og åtte innbyggere. Sammen skal de jobbe for å styrke lokaldemokratiet og sikre medvirkning i hver enkelt kommunedel.

Knutepunkt

Knutepunkt er en viktig møteplass mellom innbyggere, kommune, næringsliv, lag og foreninger samt andre aktører i lokalmiljøene.

Knutepunktene er satt sammen av ulike tjenester, noen av dem har innbyggertorg, mens andre har bibliotek, helsestasjon eller frivilligsentral for å nevne noe. De er satt sammen av tjenester som innbyggerne trenger. Felles for knutepunktene er at de alle er en møteplass.

FNs bærekraftsmål er lagt til grunn i prosjektet

Drammensmodellen definerer at de berører fem av FNs bærekraftsmål:

 • Utrydde fattigdom 
 • Mindre ulikhet 
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
 • Fred, rettferdighet og bærekraftige institusjoner 
 • Samarbeid for å nå målene 
bærekraftsmål og dame som vanner
BILDE: Bærekraftsmål i Drammensmodellen.

Utvelgelseskriterium som DOGA la til grunn

DOGA fikk inn ca. 70 forslag fra kommuner og fylkeskommuner. Det er Norconsult som har kartlagt de 16 prosjektene som har blitt plukket fram. De har benyttet systematiske, etterprøvbare utvelgelsesprosesser der følgende kriterier er lagt til grunn:

 • Prosjektene skal eksemplifisere de åtte i prinsippene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Prosjektene skal ha forskjellig størrelse og karakter
 • Prosjektene skal representere både små og store steder med en geografisk spredning

– Vi håper at disse 16 prosjektene kan bidra til økt kunnskapsspredning, dialog og samarbeid – og på lengre sikt fremme utviklingen av bedre byer og lokalsamfunn, skriver DOGA i sin presentasjon av prosjektene.

Les mer om nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.