Drammensskolene er kartlagt

I en fersk rapport er de kommunale skolene i Drammen kartlagt. Bakgrunnen for prosjektet er at rådmannen ønsker å planlegge langsiktige investeringsbehov i skolebygg.

Det er mange faktorer som påvirker kapasiteten i skolen og dette prosjektet har kartlagt skolenes behov for klasserom.

Rapporten viser mulige handlingsalternativer for best mulig utnyttelse av areal i eksisterende skolebygg, og i tillegg mulige alternativer for å bedre kapasiteten ved noen skoler i kommunen.

Ulike scenario for hvordan kapasitetsutnyttelse i skolene kan løses i årene framover er beskrevet, og nå er det opp til politikerne å bestemme. Politikerne i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning har fått orientering om rapporten i dag. Kunnskapsgrunnlaget kommer til politisk behandling i juni.

Rapporten sier også noe om tilstand på skolebygg og andre arealer ved skolene, selv om dette ikke kommer inn under vurdering av kapasitet. Denne informasjonen bidrar likevel til kunnskap om hver skole.

– Det er to gode og kunnskapsbaserte rapporter som er presentert for Hovedutvalget for oppvekst og utdanning i dag.  Ved inngangen til en ny kommune er det et behov for å få en samlet oversikt over tilgjengelig kapasitet og framtidige behov for skoler og barnehager. Disse rapportene vil være et godt kunnskapsgrunnlag for framtidig planlegging og for viktige politiske prioriteringer og beslutninger knyttet til utfordringer og investeringsbehov i barnehage- og skolebygg, sier Karen Tone Børsum, direktør for utdanning.

Karen Tone Børsum, dir. utdanning Drammen kommune
BILDE: Direktør for utdanning, Karen Tone Børsum, er rådmannens representant i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning, der rapporten for skole og barnehage ble lagt fram i dag.  

Se: Barnehagebehov er kartlagt.

Folketallsutvikling for barn og ungdom

Med utgangspunkt i nye beregninger av forventet antall barn i barneskolealder, er det lite som tilsier at kommunen på kort sikt vil ha behov for å øke kapasiteten i skolebygg. På lang sikt kan det bli behov for å øke kapasiteten på barneskoletrinnene.

Nye beregninger av forventet antall ungdom på ungdomsskoletrinnene viser at Drammen kommune kan forvente en økning på cirka 60 elever i perioden 2020-2022. Antallet etter 2022 vil synke en periode fremover.  

Skolekretser

De tre tidligere kommunene har ulik praksis for skolekretsgrenser. I rapporten pekes det på at det bør vurderes å samordne hvordan dette løses. Det vil skape forutsigbarhet for innbyggerne og kommunen, med hensyn til hvilke områder som hører til hvilke skole.

– Vi tror rapporten blir et godt verktøy for skoleeier til å planlegge fremtidens skolestruktur i Drammen kommune. Jeg er sikkert på at den vil skape debatt og engasjement i de fleste kommunedelene, og til slutt skal det tas viktige politiske beslutninger på vegne av innbyggerne, sier Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for skole.

Thomas Larsen Sola, kommunalsjef skole Drammen kommune.
BILDE: – Vi mener at vi har svart opp bestillingen om å lage faktabasert informasjon for å kunne ta valg og prioriteringen for kommunale skolebygg både på kort- og langsikt, sier Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for skole.

Boligbygging

Kapasiteten på skolene blir ulikt utfordret i forhold til hvor i byen det forventet boligbygging. Noen skoler vil kunne få kapasitetsutfordringer dersom forventet boligutbygging blir realisert fullt ut. På bakgrunn av dette løfter rapporten også opp handlingsalternativer for å skape en jevnere kapasitetsutnyttelse i skolene.

Denne rapporten har gitt økt kunnskap om skolene i Drammen. Den synliggjør at det er store forskjeller i kapasiteten ved skolene, både men hensyn til klasserom, bygninger, plass, spesialrom osv.

Gå til rapporten om: Kunnskapsgrunnlag skolebehov.