Drammen kommune har et ekstra sterkt fokus på Mjøndalen, Krokstadelva og Steinberg, som er de mest flomutsatte områdene i kommunen.

På grunn av uvanlig mye snø i fjellet har NVE varslet at det er fare for vårflom mange steder i landet. For Drammenselva er prognosene nedjustert noe, blant annet fordi det er lite eller ingen snø i lavlandet. Les NVEs prognose fra 20. mai.

Roller og ansvar er avklart

Etter sammenslåingen av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik er kommunen større og dermed organisert noe annerledes enn gamle Nedre Eiker. Denne våren har det derfor vært prioritert å avklare roller og ansvar. Virksomheter som vil bli involvert i en flomsituasjon har hatt flere møter for å sørge for at alle ansvarsområder blir dekket. Vann- og avløpsavdelingen har for eksempel gjennomgått avløps- og pumpesystemene med tanke på utfordringer som oppstår under en flom. Drammen Eiendom KF har kartlagt hvilke kommunale bygg i Mjøndalen som er flomutsatt og om pumper og tilbakeslagsventiler i kjellerne på disse byggene fungerer. Veiavdelingen har gjennomgått planer for flomvern og omkjøringsveier.

I tillegg følger kommunens beredskapsstab med på flomprognosene fra NVE og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos fylkesmannen samt vassdragsregulantene.

Tid til forberedelser

En flom i Drammenselva er for øvrig enklere å forberede seg på for kommunen enn for eksempel ekstremnedbør. Vannstanden øker såpass sakte at det er tid til blant annet å sette ut flomvern og informere innbyggere om flomfaren.

Siden snøen for det meste har smeltet i marka, er det ikke fare for flom i sidevasssdragene, med mindre det skulle komme ekstreme nedbørsmengder. Det var flom i sidevassdragene som førte til oversvømmelse av Wildenveys plass i 2012.

Her kan du følge vannstand og vannføring ved Mjøndalen bru i elva direkte via NVE måler.

beredskapskonteiner_snorre.jpg
BILDE: Kommunens beredskapsmateriell er lagret i egne konteinere slik at det skal være raskt å ta i bruk. Her viser arbeidsleder Snorre Moe frem en konteiner med flomvern. De ansattes erfaringer og kompetanse fra tidligere flomsituasjoner i tidligere Nedre Eiker er for øvrig en av nøkkelfaktorene for en god håndtering av en eventuell vårflom.