NVEs prognoser viser at det på nåværende tidspunkt ikke er fare for skadeflom i Drammenselva. Kommunen er likevel godt forberedt og følger situasjonen nøye. Det er ekstra et sterkt fokus på Mjøndalen, Krokstadelva og Steinberg, som er de mest flomutsatte områdene i kommunen.

Det er fortsatt en del snø igjen i fjellet. De neste dagene er det meldt varmere vær, noe som vil føre til økt snøsmelting i fjellet og vannføringsøkning i elver som har en stor del av nedbørfeltet i snødekte områder. Lite eller ingen nedbør gjør imidlertid at vannføringen ikke ser ut til å nå varslingsnivåer i løpet av de neste dagene. Dette kan imidlertid endre seg dersom værprognosene endres vesentlig. Følg med på varsom.no for eventuelle flomvarsler for Drammenselva.

Roller og ansvar er avklart

Etter kommunesammenslåingen ble det våren 2020 lagt stor vekt på å avklare roller og ansvar internt i kommunen. Virksomheter som vil bli involvert i en flomsituasjon hadde flere møter for å sørge for at alle ansvarsområder var dekket. Vann- og avløpsavdelingen gjennomgikk for eksempel avløps- og pumpesystemene med tanke på utfordringer som oppstår under en flom. Drammen Eiendom KF kartla hvilke kommunale bygg i Mjøndalen som er flomutsatt. Veiavdelingen gjennomgikk planer for flomvern og omkjøringsveier. Nå tas planene og rutinene frem igjen, slik at alle virksomheter er godt forberedt.

I tillegg følger kommunens beredskapsstab med på flomprognosene fra NVE og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos Statsforvalteren samt vassdragsregulantene.

Tid til forberedelser

En flom i Drammenselva er for øvrig enklere å forberede seg på for kommunen enn for eksempel ekstremnedbør. Vannstanden øker såpass sakte at det er tid til blant annet å sette ut flomvern og informere innbyggere om flomfaren.

Siden snøen for det meste har smeltet i marka, er det ikke fare for flom i sidevasssdragene, med mindre det skulle komme ekstreme nedbørsmengder. Det var flom i sidevassdragene som førte til oversvømmelse av Wildenveys plass i 2012.

Snorre Moe foran en åpen konteiner
BILDE: Kommunens beredskapsmateriell er lagret i egne konteinere slik at det skal være raskt å ta i bruk. Her viser arbeidsleder Snorre Moe frem en konteiner med flomvern. De ansattes erfaringer og kompetanse fra tidligere flomsituasjoner i tidligere Nedre Eiker er for øvrig en av nøkkelfaktorene for en god håndtering av en eventuell vårflom.