Erna Solberg lyttet til Drammens erfaringer

Tirsdag ettermiddag satt statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland i møte med sentrale personer som jobber med barne- og ungdomskriminalitet i Drammen. Ministrene ville få et innblikk i hvordan det jobbes med problematikken i Drammen.

Regjeringen jobber for tiden med en stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, og vil i løpet av vinteren avholde innspillsmøter med en rekke norske byer. Tirsdag ønsket de å høre om hvordan Drammen jobber opp mot barn- og ungdom som står i fare for, eller begår kriminalitet.

Monica Myrvold Berg og SLT-koordinator Nina Line Midttun i teamsmøte i formannskapssalen.
BILDE: Ordfører Monica Myrvold berg og SLT-koordinator Nina Line Midttun deltok i møtet med statsminister Erna Solberg via teams.

Foran hver sine skjermer i Oslo og Drammen satt et snaue ti personer for et felles møte. I Oslo satt statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland, mens i Drammen satt ordfører Monica Myrvold Berg og STL-koordinator Line Nina Midttun i formannskapssalen, mens rundt om i Drammen satt de fire andre som på ulikt vis jobber opp mot barn og ungdom som har havnet på feil spor.

- Vi ønsker å se på hvilke tiltak som kan være gode inn i dette arbeidet. Derfor ønsket vi et møte med dere, sa Erna Solberg, før de seks representantene fra Drammen presenterte seg og fortalte om jobben de gjør.

Forebyggende

Etter at ordfører Monica Myrvold Berg kort hadde presentert situasjonen og arbeidet som gjøres i Drammen var det Hassan Etminan som la fram sine erfaringer som erfaringskonsulent ved Galterud skole.

Hassan Etminan er også initiativtaker til Bevisst Ung, en ideell organisasjon som bidrar til å integrere mennesker som står i fare for å havne i utenforskap. Han fortalte om viktigheten av å tenke helhetlig og hvorfor man bør komme inn på alle arenaene i de unges liv for å kunne jobbe forebyggende. Gjennom Bevisst Ung jobber han med ulike prosjekter for å aktivere de unge, men også for å bevisstgjøre unge mennesker slik at de skal forstå konsekvensene av valgene de gjør i livet.

Resultater i FN

Hanne Eriksen, psykologspesialist og daglig leder ved ATV (Alternativ til vold) sitt kontor i Drammen, fortalte om hvordan de har en egen tilnærming til unge mennesker som kommer til dem. Som et av få ATV-kontorer i landet, har Drammen en egen ATV Ung- avdeling, som blant annet er finansiert av midler fra Drammen kommune.

De har lang erfaring med å jobbe med unge mennesker som utøver vold, og de jobber med å finne ut årsakene til handlingene, da mange har opplevd ulike typer vold i oppveksten.

- For å kunne endre handlingsmønstre og volden disse ungdommen bruker, må man forstå hver enkelt ungdom. Tilnærmingen vår fokuserer på hva ungdommene forsøker å oppnå med volden, deretter prøver vi å finne alternativer til dette i samarbeid med dem. Klinisk praksis viser at dette er en vei inn til ungdommene. Da må vi se bakenfor handlingen, og hva slags historier/oppleveler disse unge menneskene bærer på, og være villig til å lytte. Det går an å fordømme handlingene, uten å fordømme mennesket, fortalte Hanne Eriksen.

Eriksen sa også at hjelpen og arbeidet de gjør både med de unge, og med deres foreldre, gir resultater. I 2019 presenterte Hanne Eriksen ungdomstilnærmingen i en konferanse i FN i New York.

Eriksen har tett samarbeid både med Geir Oustorp, seksjonsleder for forebyggende hos politiet i Drammen, Eirik Jensen, tidligforebygger i barneverntjenesten i Drammen som er stedsplassert hos politiet, og med flere virksomheter i kommunen.

Geir Oustorp fortalte at han var bekymret for at de som utøver volden i Drammen blir yngre og yngre. Han pekte på hvordan mobilen og sosiale medier er et problem, og hvordan atferden til en del er mer aggressiv enn tidligere.

- Når man drar dem ut av en gjeng og er alene med dem, så er de fine gutter. Men sammen er de dynamitt, sa Oustorp.

Sanksjonsmuligheter

Eirik Jensens primæroppgave er bekymringssamtaler med ungdom som har begått en kriminell handling. Det er en avklaringssamtale som skal avdekke om forholdene skal meldes til barnevernstjenesten. Jensens oppgave blir da å lose ungdom og foresatte videre i hjelpeapparatet.

Et av hans innspill til Erna Solberg og Monica Mæland var utfordringene rundt straff og oppfølging av ungdom. Først og fremst påpekte han at særordningene for unge lovbrytere er riktig og viktig, og at de funker, men at man kommer i gang med straffegjennomføringen raskt etter at lovbruddet er begått.

- Dette kan ta svært lang tid i dag og er svært ugunstig for motivasjon hos ungdommen, sa Jensen og tilføyde at man bør ha sanskjonsmuligheter som kan iverksettes når ungdom bryter gjennomføring.

- På den måten forstår ungdom at det får konsekvenser om man ikke følger avtaler og handler i tråd med inngått avtale. Alt er basert på samtykke slik ting er i dag og ved brudd er det svært få egnede straffealternativer tilgjengelig.

Dette var et punkt Erna Solberg bet seg merke i, og tok med i oppsummeringen på slutten av møtet.

- Det er helt klart at reaksjoner må komme nærmere handlingene, sa Solberg.

Viktig samarbeid

Den siste inn i møtet Nina Line Midttun er SLT koordinator (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) i Drammen kommune. Midttuns rolle dreier seg mest om å bidra i, og påvirke samhandlingen slik at tilbudet ut til sårbare barn og unge fungerer best mulig.

- Sammenhengen mellom de som står i direkte kontakt med barn og unge og de som bestemmer rammene for tiltak til barn og unge – også internt i kommunen – er vesentlig for at vi skal få til noe som er bra, sa Midttun, og fortsatte:

- Hanne Eriksen sa noe om det i sin erfaring fra ATV. Samarbeidet med ATV som har vart over mange år, er viktig og nyttig for Drammen og viktig og nyttig for ATV.
Hun trakk frem at de strukturene og tiltakene de lager, også trenger innspill fra barn, unge og foreldre selv. Fornuftige steder der barn, unge og foreldre kan mene og medvirke om sin hverdag, er viktig for at de som representerer tjenestene skal forstå – ikke bare hva som virker godt, men og hvorfor det virker.

Gode løsninger

Etter drøye 45 minutter var Erna Solberg og Monica Mæland fornøyde. Alle innspillene, fortellingene og forklaringene bidro til å gi et bilde av situasjonen i Drammen. Hva som fungerer bra, hva man lykkes med, men også hvilke utfordringer man står ovenfor.

- Vi er opptatt av å finne gode ideer og løsninger, sa Solberg og roste deltakerne for konstruktive og gode innspill.

- Det er bra de tar tak i problematikken, sa Monica Myrvold Berg etter møtet.

- Og viktig for oss å få vist fram hvordan vi jobber, og at tett samarbeid bidrar i riktig retning, tilføyde Nina Line Midttun.