Foreslår byggestart for nytt sykehjem i Krokstadelva i 2022

I rådmannens forslag til økonomiplan 2021-24 for Drammen kommune ligger det penger til bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva. I overkant av én milliard kroner settes av til sykehjemsbyggingen som forventes ferdigstilt i 2024.

- Nytt sykehjem i Krokstadelva er en sak som har vært viktig for mange av innbyggerne våre, og jeg er glad for at vi klarer å prioritere et så stort og viktig investeringsprosjekt innenfor stramme økonomiske rammer, sier rådmann Elisabeth Enger.

- Ikke økonomi til alle samtidig

Kommunestyret har tidligere vedtatt rammene for hvor store investeringer kommunens økonomi tillater. Innenfor disse rammene har rådmannen prioritert det nye sykehjemmet og ny bybru i løpet av fireårsperioden som økonomiplanen gjelder for. Til sammen 600 millioner kroner settes av til ny bybru som forventes ferdigstilt i 2025.

I tillegg til disse to store investeringsprosjektene har kommunestyret også satt opp ungdomsskole på Åskollen som et prioritert investeringsprosjekt.

- Det er ikke økonomisk handlingsrom til å gjennomføre alle disse tre prosjektene samtidig, sier rådmannen.
I rådmannens forslag til økonomiplan er ny ungdomsskole på Åskollen prioritert som det første prosjektet etter at sykehjemmet i Krokstadelva og bybrua i Drammen er fullført.

Illustrasjonsbilde av nye krokstad sykehjem
BILDE: I rådmannens forslag til økonomiplan 2021-24 ligger det penger til bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva. (Illustrasjon, Fabel Arkitekter)

Prioritere helse, sosial og omsorg

Forslaget til økonomiplan som er lagt fram i dag, preges ellers av den store veksten kommunen står overfor i befolkningsgruppene med økt omsorgsbehov. Både innenfor tjenesteområdet Mennesker med nedsatt funksjonsevne og tjenesteområdet Hjemmetjenester og institusjon vil behovet i antall brukere være markant i årene som kommer.

Prognosene viser et fall i antall innbyggere i de to yngste aldersgruppene. Det vil være nedgang innenfor aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år hvert eneste år de neste fem årene. I aldersgruppen 80 år og eldre viser tallene en vekst, og den veksten øker bare utover i perioden. Eksempelvis viser prognosene en vekst på 3,5 prosent i antall innbyggere i denne gruppen fra 2022 til 2023, og deretter stiger veksten ytterligere med 3,8 prosent fra 2023 til 2024 og med hele 7,4 prosent fra 2024 til 2025.

- Dette kommer til å stille både hjemmetjenestene og sykehjemmene våre overfor store utfordringer når det blir så mange flere mennesker i en alder hvor mange av dem trenger hjelp, enten i hjemmet eller på en institusjon, sier Enger.

I arbeidet med økonomiplanen er det gjort en omfattende jobb for å redusere kostnadene til flere av tjenesteområdene for å frigi ressurser til å styrke omsorgssektorens rammer. Totalt foreslås det å styrke helse-, sosial- og omsorgsbudsjettet med over 200 millioner kroner over de kommende fire årene for å møte den veksten som prognosen viser.

Rådmannen legger imidlertid ikke skjul på at denne sektoren vil ha betydelige budsjettutfordringer de kommende årene, til tross for den styrkingen som ligger i dette budsjettforslaget.

halvfigurbilde av sittende Elisabeth Enger
BILDE: Rådmann Elisabeth Enger.

Bedring i driftsresultatet

Kommunesektoren vil oppleve strammere økonomiske rammer i årene som kommer. Det betyr at nye oppgaver i stor grad må prioriteres og løses innenfor eksisterende rammer, noe som igjen medfører at enkelte tiltak og tilbud må nedskaleres eller avvikles.

- Det er en del vanskelige valg som må tas. Men det er nå lagt fram en økonomiplan hvor det er et positivt driftsresultat hvert eneste år de kommende fire årene, og resultatet øker utover i perioden. Dette viser at vi klarer å effektivisere driften av kommunen etter sammenslåingen, og vi frigjør penger til investeringer, sier Elisabeth Enger.
Hun understreker at et positivt driftsresultat betyr penger som frigjøres til investeringer.

- Kommunestyret har besluttet at investeringer skal ha 15 prosent egenfinansiering, og vi kan ikke bruke disposisjonsfondet til å finansiere egenkapitalbehovet. For å kunne egenfinansiere deler av investeringsbeløpet må vi frigjøre penger på driftsbudsjettet, sier Elisabeth Enger.