Foreslår nedleggelse av barnehager

Det har over tid vært jobbet med å tilpasse barnehagestrukturen til et synkende antall barn i barnehagealder. Kommunalsjef for barnehage og skole har i kveld lagt frem sitt forslag til ny barnehagestruktur, hvor en avdeling foreslås flyttet til en annen barnehage og tre barnehager blir foreslått nedlagt.

Antall barn i barnehagealder går ned og det forventes færre barn i barnehagene de neste årene. For å sikre en god økonomisk styring og robuste barnehager i fremtiden, må kommunen tilpasse antall plasser til behovet og utnytte mest mulig av de ledige arealene.

Arbeidet med ny barnehagestruktur er basert på et politisk vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 9. desember 2021. Her vedtok politikerne prinsipper som skal benyttes ved tilpasninger av barnehagetilbudet i Drammen kommune kommende tiårsperiode.

Alle ansatte og foreldre i de kommunale barnehagene i Drammen kommune informeres om dette onsdag kveld.

Disse barnehagene vil bli berørt

Barnehagene som foreslås nedlagt og avdelingen som foreslås flyttet er grundig vurdert opp mot prinsippene som skal legges til grunn for ny barnehagestruktur.

Følgende avdeling foreslås flyttet: 

 • Gul avdeling i Svensedammen barnehage flyttes til Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eikervei.

Følgende barnehager foreslås nedlagt fra 1. august 2022.

 • Stensethalléen barnehage
 • Marienlyst barnehage
 • Konnerud barnehage

Dette tilsvarer 149 barnehageplasser. Eventuelt endringer i avdelinger i andre barnehager blir vurdert etter hovedopptaket slik at man tar hensyn til foreldrenes søknader om barnehageplass.

Gul avdeling ved Svensedammen barnehage foreslås flyttet til Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eikervei. En avdeling ved denne barnehagen gjøres om til en avdeling for barn med sammensatte hjelpebehov. Ved å flytte spesialpedagogene og barna på Gul avdeling til Gulskogen, beholdes det sterke fagmiljøet, og disse barnas behov blir ivaretatt.

- Fagmiljøet ved gul gruppe er en viktig verdi for barn med særskilte behov og viktig for barnehagesektoren slik at alle barn uavhengig av funksjonsnivå får et godt barnehagetilbud. Det gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne i kommunen ved å flytte det fra Konnerud til Gulskogen. Gulskogen er et mer naturlig knutepunkt for innbyggere på tvers av hele kommunen. Flere kan oppleve tilbudet mer relevant og nært, sier Larsen Sola.

Det vurderes at det å legge ned Marienlyst barnehage, Stensethallèen barnehage og Konnerud barnehage er i samsvar med de vedtatte prinsippene, og sikrer en mer robust barnehagestruktur i kommunedelene barnehagene ligger i.

Blir prioritert i forkant av hovedopptaket

Ved nedleggelse av de tre barnehagene vil Drammen kommune fortsatt ha kapasitet til å tilby plass til barn med lovfestet rett til plass. De berørte barna vil bli prioritert i forkant av hovedopptaket og vil så langt det er mulig bli tilbudt plass i sitt førstevalg av ny barnehage.  Kommunen har nærliggende kommunale barnehager som kan ta imot barna fra de foreslåtte nedlagte barnehagene.

Barn ved Gul avdeling ved Svensedammen barnehage får automatisk plass i Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eiker fra nytt barnehageår.

- Vi vil gjøre det vi kan for å sikre god informasjon og gode overganger for dem som blir berørt, men forstår selvsagt at hverken barn eller foreldre ønsker at deres barnehage blir lagt ned, sier kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola.

portrettbilde av Thomas Larsen Sola
BILDE: Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune.

Disse vurderingene ligger til grunn

Det er nedsatt en koordineringsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledere og rådgivere i tjenesten som koordinerer prosessen og kommer med faglig innspill. Forslaget som nå foreligger er gjort på bakgrunn av innspillene fra koordineringsgruppen, høringsuttalelse i den politiske saken om barnehagestruktur, vedtatte prinsipper og kommunalsjefens vurderinger.

Kommunalsjefen vurderer at det å legge ned Stensethalléen barnehage er i samsvar med de vedtatte prinsippene, og sikrer en mer robust barnehagestruktur i kommunedel 2.

 • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg og skal ha en hovedsak ha en størrelse utløser mellom 6-16 pedagoger.
 • Kommunen leier nå lokaler fra privat aktør og barnehagen har under 6 pedagoger.
 • Det er ledig kapasitet i nærliggende barnehager.
 • Barnehagen oppfyller heller ikke prinsippet om stedlig ledelse.

Kommunalsjefen vurderer at det å legge ned Konnerud barnehage er i samsvar med de vedtatte prinsippene, og sikrer en mer robust barnehagestruktur i kommunedel 5.

 • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis ha en størrelse utløser mellom 6-16 pedagoger.
 • Konnerud barnehage har under 6 pedagoger.
 • Det er ledig kapasitet i nærliggende barnehager.
 • Barnehagen oppfyller heller ikke prinsippet om stedlig ledelse.

Kommunalsjefen vurderer at det å legge ned Marienlyst barnehage er i samsvar med de vedtatte prinsippene, og sikrer en mer robust barnehagestruktur i kommunedel 7.

 • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis ha en størrelse utløser mellom 6-16 pedagoger.
 • Marienlyst barnehage har under 6 pedagoger.
 • Det er ledig kapasitet i nærliggende barnehager.
 • Barnehagen oppfyller heller ikke prinsippet om stedlig ledelse.

Prinsipper og prosessen så langt kan du lese om her: Jobber med ny barnehagestruktur

Endelig beslutning formidles til politisk nivå, ansatte og foreldre. 24. januar. Før det skal saken drøftes på kommunalsjef for barnehage og skole sitt «Medvirkning- og drøftingsmøte» 20. januar. 26. januar får Hovedutvalg for oppvekst og utdanning en muntlig orientering om ny barnehagestruktur og vurderingene som er foretatt opp mot prinsippene.

Behandling og vedtak i utvalgssak 0081/2, Barnehagestruktur i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 9. desember 2021.