Forslag til klimastrategi

I formannskapet 29. november skal politikerne behandle forslag til klimastrategi for Drammen kommune. Rådmannen foreslår å sende forslaget ut på høring.

Elveharpen ved Drammenselva.
BILDE: Den nye klimastrategien følger opp Klimastrategi 1.0 som ble vedtatt i 2021.

«Klimastrategi for Drammen 2030» tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel sitt politikkområde «Klima- og miljøvennlig utvikling». Strategien er sektorovergripende og gjelder alle virksomheter i kommunen, så vel som næringslivet og innbyggerne. Klimastrategien er utarbeidet med bred medvirkning av innbyggere, foreninger og næringsliv.

Strategien handler både om utslippene som slippes ut lokalt innenfor kommunens grenser og de utslippene som skjer utenfor kommunens grenser, som en følge av forbruket til kommunens innbyggere og næringsliv, og kommunens eget forbruk.

To hovedmål og fire satsingsområder

Strategien bygger på disse to hovedmålene:

  • Reduksjon av klimagassutslippene med 55 % innenfor kommunens grenser innen 2030
  • Drammen skal bli en foregangskommune på sirkulær økonomi innen 2030

Det er fire satsinger som følger opp de to hovedmålene:

  • Mobilitet
  • Bygg og arealbruk
  • Ressursbruk
  • Kommunen som forbilde

Strategien vil bli omsatt til praksis gjennom blant annet tiltak i klimabudsjettet, som del av kommunens handlings- og økonomiplan, nye handlingsplaner på utvalgte områder og eksisterende samarbeid.

Følger opp Klimastrategi 1.0

I desember 2021 vedtok kommunestyret en klimastrategi for kommunenes egen virksomhet. Strategien fikk navnet Klimastrategi 1.0. Strategien omhandler først og fremst hvordan kommunen skal redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet og ta i bruk sirkulære løsninger, men også hvordan kommunen gjennom sine virkemidler som planmyndighet og samfunnsutvikler, kan tilrettelegge for å nå klimamålene.

Klimastrategien som nå skal behandles går tettere på det som Drammen kommune kan tilrettelegge for, samt samarbeide med andre om for å oppnå resultater i drammenssamfunnet. Klimastrategi 1.0 skal integreres i «Klimastrategi for Drammen 2030», slik at det blir én gjeldende klimastrategi for kommunen.

Rådmannen foreslår å legge forslaget til strategi ut på offentlig høring med frist 31. januar 2023. Det legges opp til politisk sluttbehandling i mars 2023.