Forslag til temaplaner for kommunens tjenester sendes på høring

De fire hovedutvalgene i Drammen kommune har behandlet forslagene til temaplaner for de kommunale tjenestene. Nå sendes planforslagene på høring blant innbyggerne før kommunestyret vedtar de endelige planene i juni.

Fra venstre står de fire hovedutvalgslederene Mads Hilden, Lina Strandbråthen, Einvind Knudsen og Cathrin Janøy. De smiler og ser positive ut.
BILDE: De fire hovedutvalgslederene håper innbyggerne nå benytter muligheten til å komme med gode råd og innspill. F.v Mads Hilden, Lina Strandbråten, Eivind Knudsen og Cathrin Janøy.

Nærutvalgene i de fleste kommunedelene gjennomfører innbyggermøter i andre halvdel av april og begynnelsen av mai. Der vil forslagene til temaplaner være ett av temaene, og det blir gode muligheter til å gi innspill på planforslagene i disse møtene.

- Vi skal utvikle Drammen kommune i samspill med innbyggerne. Derfor håper vi at innbyggerne nå benytter muligheten og gir oss gode råd og innspill på hvilke satsinger og tiltak som bør prioriteres for at kommunen oppleves som et godt sted å leve, sier hovedutvalgslederne Lina Strandbråten, Cathrin Janøy, Eivind Knudsen og Mads Hilden.

De oppfordrer flest mulig til å møte opp på nærutvalgenes møter etter påske. På disse møtene får du altså få innsikt i og muligheten til å gi innspill på forslagene til temaplanene, i tillegg til at du kan bli bedre kjent med nærutvalgenes arbeid og ulike aktører som spiller en viktig rolle i ditt eget nærmiljø.

- Alle innspill er viktige for oss. For å lage de beste planene for utviklingen av Drammen kommune trenger vi innspill fra innbyggere i alle deler av kommunen vår. Vi er opptatt av at medvirkningen er reell, og derfor skal vi nå ut i kommunedelene og snakke med innbyggerne, høre deres meninger og sikre at alle får muligheten til å være med å forme temaplanene og den retningen kommunen skal ta, sier Strandbråten, Janøy, Knudsen og Hilden.

I tillegg til nærutvalgenes møter blir det mulig å gi innspill til forslagene til temaplaner ved å sende inn høringsinnspill på ordinær måte.

Satsinger mot 2030

De fire temaplanene består av én del som er felles for alle planene og inneholder tverrfaglige satsinger og én del som inneholder spesifikke satsinger for det enkelte hovedutvalgets ansvarsområde. De fire fellessatsingene dreier seg om folkehelse og livsmestring, på lag med frivilligheten, nærmiljøutvikling og levekår.

Til alle de foreslåtte satsingene er det skissert flere tiltak. Satsingene med de tilhørende tiltakene skal bidra til at målene i kommuneplanens samfunnsdel nås.

- Temaplanene har et perspektiv fram mot 2030. Satsingene og tiltakene som vedtas i disse planene, vil legge premissene for prioriteringene vi skal gjøre i kommunens budsjetter de nærmeste årene. Alt kan ikke løses med en gang, men dette er tiltak som skal prioriteres de nærmeste årene. Derfor er det viktig at de som ønsker å påvirke disse prioriteringene, benytter muligheten og gir uttrykk for sine meninger i denne høringsrunden, sier Lina Strandbråten, Cathrin Janøy, Eivind Knudsen og Mads Hilden.

Dette er hovedutvalgenes forslag til temaplaner:

De som ønsker å sette seg inn i den forutgående politiske prosessen som ligger til grunn for temaplanene som nå sendes ut på høring, kan lese mer om det her:

Nærutvalgenes møter

Det er foreløpig satt opp møter i ni av de ti kommunedelene. Her er oversikten over når nærutvalgene arrangerer møter i kommunedelene og hva som er hovedtemaet:

Kommunedel 1, Mjøndalen Åsen, Steinberg og Ytterkollen
Tid: Mandag 2. mai, kl. 18.00-20.30
Sted: Knutepunkt Mjøndalen
Tema: På lag med frivilligheten

Kommunedel 2, Krokstadelva og Stenseth
Tid: Lørdag 7. mai, kl. 11.00-13.00
Sted: Krokstad skole
Tema: Oppvekstmiljø

Kommunedel 3, Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden
Nærutvalget arrangerer møter, men informerer selv om tid og sted.

Kommunedel 4, Rødskog og Gulskogen
Tid: Onsdag 4. mai kl. 19.30-22.00
Sted: SIF-huset på Gulskogen
Tema: På lag med frivilligheten

Kommunedel 5, Konnerud og Skoger vest
Tid: Torsdag 28. april kl. 18.00-20.30
Sted: Konnerud nye kirke
Tema: På lag med frivilligheten

Kommunedel 6, Strømsø, Danvik, Austad og Fjell
Det blir ikke noe møte i regi av nærutvalget i denne omgang.

Kommunedel 7, Strømsø nedenfor Vestfoldbanen
Tid: Torsdag 5. mai kl. 18.00-20.30
Sted: Knutepunkt Strømsø
Tema: Levekår
Nærutvalget inviterer i tillegg til gjestebud. Dette organiseres av nærutvalgene, og de sørger også for invitasjoner.

Kommunedel 8, Bragernes og Øren
Tid: Tirsdag 3. mai kl. 18.00-21.00
Sted: Bragernes menighetshus
Tema: Nærmiljøutvikling

Kommunedel 9, Skoger, Åskollen og Nesbygda
Tid: Torsdag 21. april kl. 18.00-20.30
Sted: Åskollen skole
Tema: Nærmiljøutvikling

Kommunedel 10, Svelvik, Ebbestad og Berger
Tid: Torsdag 28. april kl. 17.30-19.30, stand på Frivilligbørs
Sted: Svelvik samfunnshus
Tema: Nærmiljøutvikling