Regnskapsstatus for 1. tertial 2021

Drammen kommunekasses regnskap per april viser et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på om lag 85 millioner kroner.

Programområdene viser per april et samlet merforbruk på 138,3 millioner kroner. En vesentlig del av merforbruket er merkostnader knyttet til pandemien, som til sammen utgjør 110,4 millioner kroner.

Totalt merforbruk for programområdene, eksklusiv kostnader relatert til pandemien, utgjør således 27,9 millioner kroner. Sentrale inntekter viser per april en merinntekt på 46,1 millioner kroner, først og fremst som følge av betydelig høyere skatteinntekter enn budsjettert per april. Sentrale utgifter er tilnærmet som budsjettert, mens finansbudsjettet er 3,3 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Rådmannen foreslår at programområdene i 1. tertial kompenseres for dokumenterte merutgifter knyttet pandemien fullt ut.

Pandemien krever fremdeles en betydelig innsats i Drammen kommune, ikke minst i forhold til testing, smittesporing og vaksinering. Situasjonen setter fortsatt sitt preg på hverdagen i mange av kommunens virksomheter, i form av ulike smitteverntiltak, utstrakt bruk av hjemmekontor og omdisponering av enkeltansatte til arbeidsoppgaver knyttet til selve pandemihåndteringen.

Når rådmannen nå legger frem 1. tertialrapport 2021, er dette en annerledes rapport enn det som ble lagt fram for politisk behandling i fjor. Den gangen var rådmannens ambisjon å legge fram et nytt, og betydelig revidert budsjett for 2020. Det opprinnelige budsjettet, som ble behandlet 10. desember 2019, var i hovedsak en sammenstilling av budsjettene i de tre tidligere kommunene.

Budsjettendringer i 1. tertial

I 2021 legger rådmannen ikke opp til vesentlige budsjettendringer i 1. tertial utover kompensasjon for merkostnader knyttet til pandemien, med to unntak:

  • P02 Barnehage har store utfordringer knyttet til nedgang i barnetallet. Rådmannen foreslår det i 1. tertial overføres 2 millioner kroner fra P03 Forebyggende tjenester og 8 millioner kroner fra P01 Skole til P02 Barnehage, som et engangstiltak i 2021. Sammen med overføring av mindreforbruket fra 2020 på 12,9 millioner kroner for venter rådmannen at programområdet styrer mot balanse og at budsjettutfordringene i 2021 for P02 Barnehage således løses innenfor hovedutvalgets ramme.
  • Som følge av at tilpasning til nye rammer tar lengre tid enn forutsatt, foreslår rådmannen en engangsbevilgning til P06 Hjemmetjenester og institusjon på 45 millioner kroner i 2021. Det vil imidlertid ikke være mulig å dekke inn alt merforbruket, og rådmannen foreslår derfor en varig rammestyrking på 20 millioner kroner for programområdet.

Nedskalert drift og strenge prioriteringer

Rådmannen vil understreke at Drammen kommune per i dag fortsatt har en for høy driftsøkonomi. Det blir en sentral oppgave i arbeidet med handlings- og økonomiplan 2022-25 og ta driften ned til et bærekraftig nivå. Dette er helt nødvendig for å kunne prioritere tjenestene i P06 Hjemmetjenester og institusjon, for å ha rom for prioriterte satsinger for øvrig, og for å kunne opprettholde det investeringsnivået kommunestyret har vedtatt.

For å kunne lykkes med dette er nødvendig at alle programområdene er i rute med sine innsparingstiltak. I P06 Hjemmetjenester og institusjon kjøres det nå et eget løp, prosjektet Balanse 2021, som arbeider frem en rekke tiltak som vil redusere driftsutgiftene betydelig.

Rådmannen har i arbeidet med 1. tertialrapport ikke gitt rom for å foreslå nye tiltak i programområdene, med mindre disse kan realiseres innenfor gjeldende rammer.

Alle eventuelle nye tiltak vil måtte gå en full budsjettrunde og bli en del av arbeidet med handlings- og økonomiplan 2022-25.

Bygging av den nye kommunen

Drammen kommune er fremdeles i etableringsfasen og det er nødvendig å bruke betydelige ressurser på ledelse og utviklingsarbeid også de nærmeste årene. Det arbeides med lederskolen, i forhold til organisasjonsutvikling og felles organisasjonskultur.

Det arbeides også med å utvikle god saksbehandling. Dette er alle tidkrevende prosesser, som det må avsettes ressurser til.

Samtidig står kommunene i hele landet foran store omstillinger og utviklingsoppgaver, også Drammen:

  • Det er nødvendig med en grunnleggende omstilling av omsorgstjenestene, for å kunne yte tjenester til en voksende og stadig eldre brukergruppe.
  • Kommunestyret vedtok i november digitaliseringsstrategien for Drammen kommune. Strategien er et viktig virkemiddel for samfunns- og tjenesteutvikling. Vi må ha fokus på å realisere effektiviseringsgevinster for å kunne møte et økende behov for kommunale tjenester, ikke minst innenfor omsorg.
  • Klimautfordringene er globale, men krever også handling på lokalt nivå. Hensynet til å motvirke skadelige klimaendringer og til å tilpasse samfunnet til endringer vi vet uansett kommer, vil bli stadig viktigere i kommunens planarbeid. Arbeidet med å utarbeide klimastrategi, klimabudsjett og klimaregnskap for Drammen kommune er nå godt i gang.