Her er et utdrag av gebyrsatsene for den nye kommune. Den fullstendige oversikten finner du i økonomiplanen.

Gebyrsatsene i 2020 består av satser som er harmonisert for hele den nye kommunen og satser som ikke er harmonisert per 1.1.2020. Der det ikke er harmonisert følger satser og omfang som i de tre tidligere kommunene.

Der det ikke er foretatt harmonisering av gebyrsatsene er det oppgitt "tidligere" Drammen, Nedre Eiker eller Svelvik. Harmonisering av disse gebyrene vil gjøres i løpet av 2020.

Det er spesielt innenfor Kultur, idrett og frivillighet og Infrastruktur og samferdsel at gebyrer og priser ikke er harmonisert. Dette knytter seg i stor grad til utleie av ulike typer lokaler, haller, torgplasser, parkering o.l.

Full oversikt over alle gebyrer finner du fra side 13 her: Økonomiplan 2020 -2023

Skolefritidsordning:

 • 5 dager per uke (100 %)  -  3338,-
 • 4 dager per uke (80 %)  -  2670,-
 • 3 dager per uke (60 %)  -  2002,-
 • 2 dager per uke (40 %)  -  1335,-
 • Ettermiddag hel uke  -  2003,-
 • Formiddagsplass hel uke  - 1335,- 
 • Kjøp av enkeltdager  -  239,-

Barnehage:

 • Ordinær pris: Inntekt over kr 574 750   -  3135,-
 • Gratis barnehage: inntekt under kr 462 000  - gratis
 • Gratis kjernetid: inntekt under kr 566 100 - varierer
 • Redusert oppholdsbetaling: inntekt under kr 574 750  - 6% av inntekt
 • Søskenmoderasjon for barn nr. 2   - 30 %
 • Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3  -  50 %

Hjemmetjenester og institusjon:

Praktisk bistand, inkludert BPA:

 • 0-2 G (statlig fastsatt)   - statlig forskrift
 • 2-3 G -  299,- maks fire timer (1196,-)
 • 3-4 G -  451,- maks fem timer (2255,-)
 •  Over 4 G  - 451,- maks syv timer (3157,-)

Trygghetsalarm:

 • 0-2 G -  1154,- per år
 • 2-3 G - 2256,- per år
 • Over 3 G  - 3576 per år
 • Montering og demontering - 416,- per gang 

Kultur og idrett:

Kulturskole tidligere Drammen:

 • Årsavgift elever (inntekt under 349 503,-) - gratis
 • Årsavgift elever (inntekt over 349 503,-)  - 4750,-
 • Søskenmoderasjon (barn nr 2) - 30%
 • Søskenmoderasjon (barn nr 3) - 50%

Kulturskole tidligere Nedre Eiker:

 • Årsavgift  4900,- 

Kulturskole Svelvik:

 • Svelvik (gitar) - per halvår - 1600,- 
 • Svelvik (piano) - per halvår - 1600,- 
 • Svelvik (visuell kunst) - per halvår - 1600,- 
 • Svelvik (dans) - per halvår - 1600,- 

Vann og avløp

 • Vann, fastledd pr år - 719,-
 • Avløp, fastledd pr år - 1100,-
 • Vann, mengdeavhengig gebyr (kr/m3) - 23,00,-
 • Avløp, mengdeavhengig gebyr (kr/m3) - 36,25,-
 • Tilknytningsgebyr - 6500,-

Husholdningsavfall:

 • Standard renovasjon - 3539,- 
 • Samarbeid renovasjon - 2831,-
 • Storfamilie renovasjon - 4600,-

Arealplan og miljø

 • Gebyrer for behandling av plansaker, byggesaker og seksjoneringssaker angis med bokstaven M  - 1M =2870,-