Ønsker innspill til bruk av fremtidens barnehage- og skolebygg

Hvordan skal kommunale barnehage- og skolebygg utvikles og brukes de neste årene? Rådmannen har nå kommet med sitt forslag. Blir planen vedtatt kan du som innbygger komme med innspill og kommentarer til handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg fra 19. oktober.

to elever sitter og jobber ved hver sin skolepult.
BILDE: skal kommunale barnehage- og skolebygg utvikles og brukes de neste årene? Det kan du komme med innspill til.

Handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg inneholder forslag til tiltak for en langsiktig og ønsket utvikling for barnehage- og skolebyggene i kommunen de neste ti årene.

– Dette er blant annet for å kunne utnytte kapasiteten mest mulig bærekraftig og på effektivt måte. Men det er også for å skape forutsigbarhet for barn og foresatte, for å sikre likeverdig tilbud til barn og unge i hele kommunen, og for å danne et grunnlag for politiske beslutninger, sier Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole.

Handlingsplanen er jobbet frem gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Det har vært bred involvering og informasjon i tidlig innspillfase, blant annet med FAU-representanter fra barnehagene og skolene, og representanter fra nærutvalgene. Nå gjøres planen kjent for alle innbyggere i kommunen, slik at alle nå har mulighet til å gi si sin mening og komme med innspill til planen. Rådmannen håper innbyggere benytter sjansen til å komme med sine innspill.

Etter hovedutvalgsmøtet for oppvekst og utdanning 19.oktober starter høringsperioden.

Forslag til tiltak i planen

Konkrete tiltak for barnehage- og skolebygg blir beskrevet i handlingsplanen, i hovedtrekk handler dette om:

  • å utnytte kapasitet i eksisterende barnehage- og skolebygg
  • å legge ned noen barnehager i et område, bygge ny barnehage og samlokalisere disse i denne
  • å utvide eller ta ned avdelinger i eksisterende barnehager
  • å beholde eller avvikle innleide arealer/bygg
  • å beholde eller avvikle innleide og eide modulbygg
  • å peke på områder hvor nye barnehagebygg og skolebygg kan realiseres
  • Legge ned og bygge nye barnehager?

Et av forslagene til tiltak i planen er å legge ned noen barnehager i et område og bygge ny barnehage for å samlokalisere barna i denne. Grunnen er at mellomstore barnehager gir en større fleksibilitet til å justere tilbudet etter oppgang og nedgang i barnetall. På denne måten kan antall avdelinger endres, uten å legge ned eller måtte bygge nye barnehager. I en liten barnehage er denne fleksibiliteten ikke til stede i samme grad, og de er mer sårbare i forhold til bemanning i hele åpningstiden.

Flere av byggene som brukes i dag er også lite egnet til dagens barnehagedrift. Det kan handle om at de for eksempel mangler gode kjøkkenfasiliteter, lydtette kontor, grupperom eller fysisk miljø som stimulerer til lek og pedagogisk opplæring.

En voksen og et barn leker i en sandkasse.
BILDE: Rådmannen har kommet med sitt forslag til hvordan skal kommunale barnehage- og skolebygg utvikles og brukes de neste årene.

Skolekretsgrenser

Mulig flytting av skolekretsgrenser for å utjevne kapasitet mellom skoler er også et tema i planen, men dette arbeidet vil starte opp i løpet av våren 2023. Det vil da bli gjennomført nye høringsrunder når eventuelt forslag til nye skolekretsgrenser legges frem.

Skoledrift på Berger

Rådmannen har nå utredet muligheten for å gjenåpne for skoledrift på Berger. Framtidig befolkningsutvikling, bruk av bygget, teknisk tilstand og bruk av personale, samt kostnadsbildet på investeringer og drift er nå utredet, og utredningen følger som et vedlegg til handlingsplanen.

Høringssvar

Dersom planen blir vedtatt, vil høringsperioden være mellom 19. oktober og 1. desember. Kunngjøringen og informasjon om hvor og hvordan du kan sende inn innspill, vil du finne under kunngjøringer på kommunens nettside.