Gi innspill til klimastrategien

Klimastrategien er kommunens strategi for oppfølging av Parisavtalen og omstilling til et lavutslippssamfunn. Den er for tiden ute på høring og alle inviteres til å gi innspill. Høringsfristen er forlenget til 5. februar.

Ung kvinne på sykkel om vinteren i sentrumsområde
GI INNSPILL: Reduksjon av klimagassutslippene er et av hovedmålene i strategien. Har du innspill til hvordan Drammen som samfunn kan oppnå en reduksjon på 55 % innen 2030?

Om klimastrategien

Klimastrategien handler både om utslippene som slippes ut lokalt innenfor kommunens grenser og de utslippene som skjer utenfor kommunens grenser, som en følge av forbruket til kommunens innbyggere og næringsliv, og kommunens eget forbruk.

Strategien tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel sitt politikkområde Klima- og miljøvennlig utvikling. Klimastrategien er utarbeidet med bred medvirkning av innbyggere, foreninger og næringsliv.

To hovedmål og fire satsingsområder

Strategien bygger på disse to hovedmålene:

  • Reduksjon av klimagassutslippene med 55 prosent innenfor kommunens grenser innen 2030
  • Drammen skal bli en foregangskommune på sirkulær økonomi innen 2030

Det er fire satsinger som følger opp de to hovedmålene:

  • Mobilitet
  • Bygg og arealbruk
  • Ressursbruk
  • Kommunen som forbilde

Følger opp Klimastrategi fra 2021

I desember 2021 vedtok kommunestyret en klimastrategi for kommunenes egen virksomhet. Strategien fikk navnet Klimastrategi 1.0. Strategien omhandler først og fremst hvordan kommunen skal redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet og ta i bruk sirkulære løsninger, men også hvordan kommunen gjennom sine virkemidler som planmyndighet og samfunnsutvikler, kan tilrettelegge for å nå klimamålene.

Klimastrategien som nå er på høring går tettere på det som Drammen kommune kan tilrettelegge for, samt samarbeide med andre om for å oppnå resultater i drammenssamfunnet. Klimastrategi 1.0 skal integreres i «Klimastrategi for Drammen 2030», slik at det blir én gjeldende klimastrategi for kommunen.