Samlet gode ideer for å få alle med

I Drammen kan alle mellom 6 - 18 år få 1000 kroner i halvåret for å bli med på fritidsaktiviteter gjennom fritidskortet. Men får vi alle med? Med dette spørsmålet som utgangspunkt, var rundt 50 engasjerte deltagere samlet til ALLEMED-dugnad på Union scene onsdag 24. november.

Mennesker i gang med gruppearbeid
BILDE: Engasjerte deltakere delte ideer for å få alle med.

Det var Knutepunkt Strømsø som inviterte til arrangementet i samarbeid med ALLEMED.no hvor temaet var inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. 

– Vi jobber hele tiden med å finne gode løsninger sammen; både for å skape et enda bedre lokalsamfunn og for å utvikle våre tjenester, sier Stine Brastad Blekkan, fagansvarlig for kulturtjenestene ved Knutepunkt Strømsø.

Rundt bordene satt foreldre og ansatte fra Brandengen, Danvik og Marienlyst skole og representanter fra flere lokale idrettslag, korps- og kulturaktiviteter, samt friluftsorganisasjoner med tilknytning til Strømsø. Humanitære organisasjoner og tros- og livssynsforeninger deltok også med viktige perspektiver. Det var ansatte med fra både skolehelsetjenesten, familieteam, PPT, barnevern, kompetanseteam levekår og kulturtjenester. I tillegg var det flere representanter fra Drammen kommunale foreldreutvalg og fra Nærutvalget på Strømsø.

Mange kan bidra

Stine Brastad Blekkan  Kari Dehli Halvorsen
BILDE: Kari Dehli Halvorsen, virksomhetsleder ved Knutepunkt Strømsø og Stine Brastad Blekkan, fagansvarlig for kulturtjenestene ved Knutepunkt Strømsø.

Ideen til samlingen kom i arbeidet med «Vi løfter sammen»-prosjektet, som har fått tilskudd fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og er koordinert fra Kompetansesenteret i kommunen. I prosjektet har ansatte fra alle tjenestene på Knutepunkt Strømsø fått kunnskap om metoder for medvirkning og involvering. 

– For å få god innsikt i hva dette kan handle om, har jeg intervjuet både foreldre, idrettslag og andre fritidsaktører. Jeg har fått innspill fra kollegaer ved skolene og fra forebyggende tjenester, og snakket med ungdom selv. Vi har hatt flere møter med frivillige og humanitære organisasjoner som vet mye om inkludering, sier Stine Brastad Blekkan.

De har også testet ut mange ulike tiltak, som for eksempel veiledning i bruk av fritidskortet, fritidskortambassadører for ungdom og foreldre, og ulike kommunikasjonstiltak.

– Det kom tydelig frem at det er mange som kan bidra til at alle barn og unge får bli med i fritidsaktiviteter. Derfor ønsket vi å samle alle gode krefter til en felles møteplass, sier Brastad Blekkan.

Levekårsutfordringer og tøffe prioriteringer

Mennesker snakker sammen ved et bord
BILDE: Gruppearbeid med ulike spørsmål.

Nærmiljøet på Strømsø har mange ressurser, men også flere levekårsutfordringer. Sett i forhold til gjennomsnittet i kommunen, er det en høyere andel av familier med lav inntekt, flere som bor i leide boliger, eller er alene med omsorg for barn. Det er også flere barnefamilier som flytter inn og ut.

Flere av deltakene er daglig i kontakt med familier som lever i vedvarende fattigdom og som gir uttrykk for at fritidsaktiviteter da ikke er noe de kan prioritere.

– Jeg kjenner flere foreldre som har vansker med å få det til. De kan ha så lite penger at de nesten bare spiser ris. Da er ikke fritidsaktiviteter noe de kan prioritere, sier Nermina Meho Ljeskovica, Jasmin kvinnenettverk.

– Gjennom matutdeling og flerkulturelt arbeid hos oss, kommer vi i kontakt med mange familier som lever i vedvarende lavinntekt. I samtaler med disse familiene kommer det frem at barna ikke deltar i fritidsaktiviteter. Etter en ALLEMED-dugnad i Drammen for fem år siden fikk vi derfor etablert et prosjekt, «Inn i aktivitet», der målet er at barn skal få mulighet til å delta i en fritidsaktivitet i sitt nærmiljø. Vi opplever at gode menneskemøter og relasjon er en viktig nøkkel. Det er mange barrierer for deltagelse, men vi opplever et godt samarbeid med både idrettslag og andre frivillige organisasjoner, fortelle Lill Torunn Løwe, Frelsesarmeens omsorgssenter. 

Bidrar til inkludering

ALLEMED dugnad personer i samtale rundt et bord
BILDE: Lars Gundersen, speiderleder i Drammen MSK speidergruppe og andre delte konkrete eksempler på hvordan de inkluderer barn og unge i fritidsaktiviteter.

Rundt bordene ble det delt konkrete historier om hvordan mange har klart å hjelpe barn inn i fritidsaktiviteter. Samarbeidet mellom skoler, idrett og andre fritidsaktiviteter er godt i gang på Strømsø, og knutepunktet er også med og skaper gode nettverk. Barn og ungdom er selv en viktig ressurs i utviklingen av kommunedelen.

– Av og til er vi usikre på om speidere vil fortsette dersom familiene får faktura for medlemskap. Da venter vi med å legge dem inn i systemene og prøver å finne løsninger for familier der vi skjønner at økonomi er en utfordring, sier Lars Gundersen, speiderleder i Drammen MSK speidergruppe.

– I Danvik skolekorps tester vi nå ut det å komme inn i AKS-tiden på skolen, slik at flere barna får bli litt kjent med det å spille instrument og treffer oss i korpset, sier Guro Brønstad Bjørge, styreleder i Danvik skolekorps.

Guro Brønstad Bjørge
BILDE: Guro Brønstad Bjørge, styreleder i Danvik skolekorps.

– På Marienlyst har vi i elevrådet foreslått en dag der alle fritidsaktiviteter i nærmiljøet kommer og har ‘stands’ slik at alle ungdommene kan få se alle mulighetene. I tillegg har vi lyst til å finne en god måte å samle informasjon om alle aktiviteter digitalt, sier Emilie Balke, leder for elevrådet ved Marienlyst ungdomsskole.

Dette må vi gjøre mer av!

Alle innspillene fra kvelden ble samlet inn og et utvalg av ideene ble presentert fra scenen og overrakt til virksomhetsleder ved Knutepunkt Strømsø, Kari Dehli Halvorsen. Ideene skal bli brukt, både i det videre arbeidet med å utvikle tjenestene ved Knutepunkt Strømsø, men er også aktuelle som innspill til arbeidet knyttet til områdesatsingen Strømsø 2030.

Det var flere deltagere med fra nærutvalget på Strømsø, og leder Torill Flyen oppsummerte kvelden godt: – Det å sette seg ned å se på dette fra så mange perspektiver var virkelig gøy! Dette må vi gjøre mer av. Så bra å få koblet folk, gode ideer og snakket sammen på tvers.