Gratis barnehageplass til flere

Ordningen med gratis plass i barnehagene for barn i lavinntektsfamilier videreføres og omfatter fra årsskiftet også barn i tidligere Nedre Eiker og Svelvik.

Gratis barnehageplass er et viktig tiltak for å forebygge og begrense barnefattigdom, og ordningen omfatter barn i familier som har en inntekt under 462.000 kroner.

- Drammen har mange barn i lavinntektsfamilier. Politikerne tar problematikken på alvor og sørger for at vi har et helthetlig og godt tilbud til alle barn i den nye kommunen, sier Anne Gjemmestad Nilsen som er kommunalsjef for barnehage i Drammen kommune.

Basert på barnetallene som ligger i kunnskapsgrunnlaget for utdanning, vil det være nærmere 900 barn som nå har krav på gratis barnehageplass.

jente balanserer på kant i barnehage
BILDE: Det ligger an til at nærmere 900 barn i Drammen kommune har krav på gratis barnehageplass.

Kommer flere barn til gode

Det er nasjonale føringer for redusert oppholdsbetaling i barnehage. Ingen skal betale mer enn seks prosent av husstandenes inntekt for opphold i barnehage, og barn over to år fra familier med en inntekt under 566 100 kroner har krav på 20 timer gratis kjernetid hver uke.

Mens Nedre Eiker og Svelvik fulgte den nasjonale ordningen, har tidligere Drammen kommune hatt en ordning der alle som har inntekt under 4,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, som for tiden er på rundt 100.000 kroner, fått tilbud om gratis barnehageplass.

Politisk enighet

Gamle Drammen kommune har en barnehagedeltakelse av minoritetsspråklige barn langt over landsgjennomsnittet og det som er snittet i landets største kommuner. I aldersgruppen 1-5 år går 97 prosent av barna i minoritetsfamiliene i barnehage. På landsbasis er tallet 83 prosent.

Gjemmestad Nilsen som var virksomhetsleder for ett av to barnehageområder i tidligere Drammen kommune, forteller at det ble gjennomført en evaluering for å vurdere effekten av tilbudet om gratis barnehageplass. Konklusjonen etter evalueringen var at tiltaket synes å ha en positiv effekt på integreringen. I tillegg melder skolene at det tyder på at ordningen har en positiv effekt på barnas språk.

Formålet med tilbudet om gratis barnehageplass er tredelt. Det skal bidra til å øke integrering, bekjempe barnefattigdom og det skal bidra til å stimulere barns språkutvikling.

gutt og jente leker i lekeapparat med ryggen til.
BILDE: I Drammen kommune er det 87 barnehager, og det er full dekning.

Nettopp dette var også momenter som flere av representantene i kommunestyret tok opp da budsjettet ble vedtatt i desember. Flere påpekte også at det er uheldig dersom foreldre ikke har økonomi til å kunne sende barna sine i barnehage, ettersom barnehagen både er en viktig sosial arena og et sted hvor barna er en del av et godt leke - og læringsmiljø.

I den nye kommunen er det barnehageplasser til alle barn som ønsker plass. Drammen kommune har 87 barnehager, og det tildeles plasser løpende gjennom hele året.

Slik kan du få gratis plass i barnehagen:

  1. Husstanden må ha en samlet inntekt på under 462.000 kroner
  2. Du må søke om å få gratis barnehageplass. På kommunens nettside finner du informasjon om søkeprosessen.
  3. Utskrift av skattemeldingen fra siste skatteoppgjør må legges ved søknaden