Grunnundersøkelser langs Kjøsterudbekken

Det gjennomføres for tiden grunnundersøkelser og prøveboringer i området langs Kjøsterudbekken for å kartlegge eksisterende grunnforhold og for å vurdere mulige erosjonstiltak langs bekken.

Det er Multiconsult som gjennomfører undersøkelsene, og det beregnes at arbeidet ferdigstilles i løpet av uka.

Undersøkelsene gjennomføres fordi det er kjent at grunnforholdene er utfordrende og at det er utfordringer i forbindelse med flom i bekken. Det forventes at undersøkelsene vil avdekke hvorvidt det er nødvendig med tiltak på kort eller lang sikt.

Ved ytterligere spørsmål om arbeidet som gjennomføres, kan Drammen kommune kontaktes på telefon 32 04 00 00.