Har du lyst til å være med i etisk råd?

Drammen kommune skal opprette et samlet etisk råd for alle tjenestene i helse, sosial og omsorg. Nå søker vi etter to innbyggerrepresentanter, to representanter fra brukerorganisasjoner og én representant med tros-/livssynsbakgrunn. Frist for å melde interesse er 19. september.

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres et etisk råd. Rådmannen skal sette sammen det etiske rådet, som skal bestå av 12 medlemmer pluss sekretær. Rådet skal være bredt tverrfaglig sammensatt. I tillegg til ansatte med variert helse- og sosialfaglig utdanning, vil rådet ha medlemmer med kompetanse innen etikk og ulike fagområder som filosofi, pedagogikk, psykologi, samfunnsfag, økonomi, religion og livssyn. Opplæring vil bli gitt i samarbeid med Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Som medlem representerer du bare deg selv. Sagt på en annen måte; ingen av medlemmene i rådet representerer for eksempel sine yrkesgruppers interesser eller fagsyn. På den måten sørger medlemmene for at komiteen får en perspektivrikdom.

Rådet har livssynsnøytralitet som mål.

Det tar tid å bygge opp erfaring i tverrfaglig refleksjon. Vi søker derfor motiverte personer som kan delta over tid. Helst en fireårsperiode, med mulighet for forlengelse. Første periode blir ett år, med mulighet for forlengelse. Rådet skal møtes minst fire ganger i året til møter med varighet av cirka to timer.

Samtlige medlemmer er underlagt taushetsplikt.

Slik vil rådet være sammensatt

Rådet skal ha følgende sammensetning:

 • 2 innbyggerrepresentanter
 • 2 representanter fra brukerorganisasjoner
 • 1 representant med tros-/livssynsbakgrunn etter forslag fra Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)
 • 1 representant fra Senter for medisinsk etikk ved UiO
 • 1 ansatt fra Organisasjonsutvikling og kompetanse
 • 1 ansatt fra Hjemmetjenester og institusjon/Tjenestetildeling og koordinerende enhet
 • 1 kommuneoverlege
 • 1 ansatt fra Psykisk helse og rusarbeid
 • 1 ansatt fra Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • 1 ansatt fra Aktivitet og rehabilitering

Alle innbyggere med interesse for etiske spørsmål kan melde seg til de to innbyggerrepresentantplassene. Representanter fra brukerorganisasjonene meldes inn av paraplyorganisasjonen, mens Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) melder inn representant med tros-/livssynbakgrunn. De øvrige representantene utpekes av rådmannen.

Følgende vil bli vektlagt ved utvelgelse av innbyggerrepresentanter:

 • Personlig egnethet
 • Interesse for etiske spørsmål og refleksjon
 • Erfaring innen etikkarbeid er positivt, men ikke et kriterium
 • Rådet skal ha medlem(mer) med minoritetsbakgrunn
 • Rådet skal ha innbyggerrepresentanter fra begge kjønn

En arbeidsgruppe bestående av kommunalsjef, stabsleder og rådgiver i stab, vil behandle søknadene og levere sin innstilling til rådmannen.

Dette skal det etiske rådet for alle tjenestene i helse, sosial og omsorg gjøre

 • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
 • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer
 • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
 • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
 • bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte.

Etikk er mer enn juss. En handling skal være lovlig, men skal også kunne begrunnes etisk og ses i sammenheng med kommunens øvrige mål og verdier. Vi ønsker å være en kommune som kjennetegnes av respekt, samarbeid, engasjement og ansvarlighet.

For å få til dette må etikk og etiske prinsipper drøftes jevnlig, på alle nivåer i kommunen. Rådet er ment å være et rådgivende organ som kan hjelpe til i saker som ansatte, brukere og/eller pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs.

Rådet vil primært jobbe med etiske utfordringer som oppstår innad i kommunen eller i møte mellom kommunen og innbyggere. Personalsaker, klagesaker og varslingssaker behandles ikke av rådet. Rådet er heller ikke ment å være en domstol eller et kontrollorgan, og har ingen sanksjonsmyndighet.

Er dette noe for deg?

Send en enkel søknad med kort begrunnelse om hvorfor du ønsker å delta til e-postadressen etiskraad@drammen.kommune.no

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med rådgiver Brynjar Torgersen Nyborg på telefon 32 04 00 00.

Frist for å melde interesse er 19. september 2021