Har evaluert håndteringen av smitteutbrudd ved institusjonene

Drammen kommune har vært hardt rammet av koronapandemien, og det har vært smittebrudd ved flere av kommunens helseinstitusjoner. Nå har PricewaterhouseCoopers (PwC) evaluert kommunens håndtering av smitteutbruddene ved institusjonene.

Hensikten med evalueringen er å finne læringspunkter når det gjelder forebygging av smitte og hindring av spredning ved utbrudd, opprettholdelse av forsvarlig drift ved pandemi og ledelse og styring.

- Viktig bidrag

- Det er velkjent hvordan pandemien har truffet Drammen kommune og i særdeleshet helseinstitusjonene våre. Nå gjennomføres det flere evalueringen av kommunens håndtering av pandemien, og denne evalueringen fra PwC er ett viktig bidrag i arbeidet med å gjøre kommuneorganisasjonen enda bedre rustet til å håndtere neste gang en krise treffer oss, sier rådmann Elisabeth Enger i Drammen kommune.

Hun er glad for at rapporten konkluderer med at Drammen kommune har gjort mye bra under pandemien, men hun setter enda større pris på de anbefalingene PwC kommer med til forbedringer.

- Vi er en lærende organisasjon, og vi kan alltid bli bedre. Selv om det er hyggelig å få bekreftet at mye fungerer som det bør og skal, så er anbefalingene og påpekningene av det som ikke fungerer så bra, det aller viktigste med en slik rapport. Vi tar med oss anbefalingene fra både PwC og de som kommer gjennom andre rapporter som fremover, når rutiner skal evalueres og oppdateres, sier Enger.

Her kan du lese hele  rapporten fra PwC

Trekker fram utstyrsmangel

I evalueringsrapporten skriver PwC at institusjonene, på lik linje med øvrige områder, ikke var tilstrekkelig forberedt på pandemien, og de trekker spesielt fram mangelen på smittevernutstyr.

«Mangel på smittevernutstyr medførte at det var krevende å gjennomføre et tilfredsstillende smittevernarbeid i tidlig fase. Det er imidlertid PwCs vurdering at Smittevernrådet og andre sentrale aktører utviste stor handlekraft både med tanke på å skaffe til veie nødvendig smittevernutstyr og ivareta forebyggende smittevern», står det i rapporten.

PwC påpeker i rapporten at renholdstjenesten er en funksjon hvor det er helt nødvendig med stor oppmerksomhet på smittevern. Denne tjenesten var ifølge PwC ikke tilstrekkelig inkludert som en prioritert tjeneste når det gjaldt tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr. Dette ble likevel godt ivaretatt fordi renholdspersonalet har god kompetanse på smittevern, og det ble anskaffet nødvendig utstyr på alternative måter.

Roser de ansatte

Nettopp de ansatte får mye ros i rapporten fra PwC. I intervjuene PwC har gjennomført som grunnlag for evalueringen, har det uten unntak blitt understreket hvor viktig den menneskelige faktoren har vært for evnen til å håndtere pandemien og opprettholde en forsvarlig og kontinuerlig driftssituasjon.
«Dette gjelder personell på alle nivå ved alle institusjoner, slev om enkelte roller har opplevd en større belastning enn andre. Det har også vært pekt på de ansattes evne til å improvisere når det har vært nødvendig og ikke minst viljen til å stå på over lang tid», skriver PwC.

- Det er ingen tvil om at mange av våre ansatte har stått i en ekstremt krevende situasjon. Det er mange som skal ha stor honnør for at tjenestetilbudet til innbyggerne er blitt ivaretatt på best mulig måte, under svært utfordrende arbeidsforhold. Vi var en ny kommune og hadde så vidt kommet i gang da pandemien traff oss i mars 2020. Mye var på plass av rutiner, men for mange var det en ny arbeidshverdag med nye kolleger. Heldigvis kunne vi også, som rapporten påpeker, dra nytte av at det hadde vært jobbet godt med beredskapsarbeidet i de tre tidligere kommunene, så det var en god beredskapskultur blant de ansatte, sier rådmann Elisabeth Enger.

- Som rådmann er jeg både glad og stolt over den måten mange dyktige medarbeidere brettet opp ermene og har håndtert de mest krevende oppgavene på en imponerende måte, legger hun til.

Ti anbefalinger

PwC avslutter evalueringsrapporten med følgende ti anbefalinger til Drammen kommune:

  1. Det anbefales å gjennomføre en sluttevaluering av håndteringen av pandemien.
  2. Det anbefales å gjennomføre en evaluering av kriterier for tildeling av smittevernutstyr for både helsefaglige oppgaver og øvrige kritiske støttefunksjoner.
  3. Det anbefales å etablere en plan for videre arbeid med smittevernkompetanse, herunder etablering av smittevernkontakter.
  4. Det anbefales at erfaringer om bygningstekniske forhold og smittevern inngår som grunnlag for utforming av fremtidige helse-og omsorgsinstitusjoner. PwC er kjent med at erfaringer er diskutert i tidlig designfase.
  5. Det anbefales å gjennomgå eksisterende retningslinjer for omdisponering av personell, herunder beordringsmandat, beordringslister og kompensasjonsordninger.
  6. Det anbefales å etablere felles metodikk for kontinuitetsplanlegging i henhold til ISO 22301 Kontinuitetsledelse.
  7. Det anbefales å tydeliggjøre prinsipper for proaktiv metode og scenarioanalyser i Overordnet strategisk plan for beredskap og kriseledelse.
  8. Det anbefales å tydeliggjøre tilbakemeldingssløyfe for beslutninger som del av kriseledelsens arbeidsmetodikk (at beslutning er iverksatt, effekt av tiltak og eventuelle endringer og behov for nye beslutninger).
  9. Det anbefales å evaluere hvordan eksisterende møtearenaer kan bidra til å styrke samarbeid på tvers av virksomheter og programområder.
  10. Det anbefales å endre illustrasjonen over beredskapsorganisering i Overordnet strategisk plan for beredskap og kriseledelse slik at beredskapsstaben fremkommer på siden av linjen, i henhold til sin rolle som tilrettelegger og rådgiver for kriseledelsen.