Etablering av isolasjonsboliger i Lille Åsgaten 3

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset gjør Drammen kommune det de kan for å begrense smittespredningen, samtidig som de planlegger for hva drammenssamfunnet trenger til enhver tid. Kommunen er fortsatt forberedt på at mange kan bli syke og får behov for behandling. Derfor jobber kommunen med en rekke tiltak som kan settes inn dersom det blir nødvendig for å ta best mulig vare på dem som blir syke av eller utsatt for koronaviruset.

Kommunen jobber med tiltak som skal: 

  • hindre smittespredning 
  • beskytte innbyggere i risikogrupper 
  • sørge for nødvendig helsehjelp og botilbud til sårbare innbyggere 

Isolasjonsleiligheter 

Drammen kommune skal til enhver tid ivareta sårbare grupper som har behov for bistand. 

For å gi noen innbyggere et trygt og godt botilbud, med omsorg og veiledning, er det planlagt å ta i bruk seks leiligheter i Lille Åsgaten 3 som isolasjonsleiligheter. En av disse leilighetene skal disponeres av personalet.

Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef Rus og psykisk helse
BILDE: Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef Rus og psykisk helse

– Det handler om helsehjelp og et alternativt botilbud for en begrenset gruppe av sårbare innbyggere. Dette vil gjelde for en periode, sier Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef Rus og psykisk helse. 

Isolasjonsleilighet skal brukes av koronasyke beboere, eller ved mistanke om smitte. De vil da ha behov for isolasjon. Av ulike grunner kan de ikke bo på sin nåværende bopel.  

– I henhold til covid-19-forskriften skal kommunen sørge for et alternativ bosted når innbyggere ikke kan være i isolasjon i sitt ordinære hjem, sier Dagny Nordal Pettersen. 

Beboerne vil få pleie og omsorg innenfor leilighetens vegger. Når de vurderes til å være utenfor retningslinjen for isolasjon, vil de kunne forlate leiligheten i henhold til nasjonale bestemmelser. 

Dette er et midlertidig tiltak, på lik linje med andre korona-avdelinger som er opprettet i kommunen. Leilighetene som er valgt ut til dette formålet, er foretrukket fordi de egner seg best til å ivareta disse innbyggerne.

Kommunale boliger i Lille Åsgtaen 3
BILDE: Nye kommunale leiligheter i Lille Åsgaten 3.

Smittevern 

Kommunehelsetjenesten er vant til å håndtere smitte. Det er satt inn store ressurser i dette arbeidet, og det vektlegges god opplæring og sikring av rutiner og bruk av smittevernutstyr. Det er et eget personale som skal jobbe døgnkontinuerlig i Lille Åsgaten 3. Alle rutiner er svært nøye utarbeidet og kvalitetssikret av smittevernkontoret i Drammen kommune. Etableringen av isolasjonsleiligheter er derfor en trygg løsning både for beboere, naboer og ansatte. 

– Vi vil fortsette å arbeide for å ivareta alle som har behov for bistand fra Drammen kommune på best mulig måte, avslutter kommunalsjef Pettersen.  

Bordtennis bord en del av utemiljøet i Lille Åsgaten 3
BILDE: Området rundt de tre byggene er pent opparbeidet.