Investeringsnivået i Drammen kan bli redusert

Det økonomiske handlingsrommet i Drammen kommune er begrenset. Derfor ber nå rådmann Elisabeth Enger kommunestyret om å komme med signaler om hvilke investeringer politikerne ønsker å prioritere og hvilket investeringsnivå kommunen skal legge seg på i årene fremover.

For å skape et økonomisk handlingsrom til prioritering av nye satsinger og investeringer er det i nåværende økonomiplan lagt inn et innsparingsbehov på 50 millioner kroner i året for perioden 2021 til 2023. I tillegg til de 150 millionene viser 1. tertialrapport at det er ubalanse i driftsøkonomien, og det forventes et merforbruk på tjenesteområdene på rundt 100 millioner kroner i 2020.

Inn mot økonomiplanen for perioden 2021-24 er det et samlet behov for å redusere driften med 250 millioner kroner, dersom politikerne skal opprettholde ambisjonsnivået på investeringer de kommende årene.

Reduserte investeringer frigjør midler til drift

- Vår vurdering er at en slik tilpasning av driften ikke kan skje uten uakseptable konsekvenser for tjenestenivået, sier rådmann Elisabeth Enger.

I Drammen kommune er det satt et krav til 15 prosent egenfinansiering på investeringene, og målet er 20 prosent i løpet av den kommende tiårsperioden. Egenfinansieringen hentes fra driftsbudsjettet, og jo høyere investeringsnivået er, jo høyere blir dermed også belastningen på driftsbudsjettet. Redusert investeringsnivå de kommende årene vil altså frigjøre midler til driften av de kommunale tjenestene.

Oversikt over Drammen med byggekraner i horisonten.
BILDE: Rådmannen spør politikerne om hvilke investeringer de ønsker å prioritere og hvilket investeringsnivå kommunen skal legge seg på i årene fremover.

- Investeringer er nødvendig for effektive og gode tjenester, men det binder samtidig opp midler for mange år og reduserer det framtidige økonomiske handlingsrommet. Fra rådmannens side er vurderingen at hovedfokuset må ligge på å ivareta kvalitet i de eiendommene vi allerede har og sikre oppgradering og fornyelse av disse. Midlene vi har tilgjengelig for investeringer bør rettes mot de områdene som har vekst i brukere og tjenesteomfang i et langsiktig perspektiv. Fremover vil dette spesielt gjelde økt behov innen helseinstitusjoner og heldøgns omsorg, sier Enger.

Prosjekter kan bli utsatt

På grunn av usikre tider, i stor grad knyttet til hvilke langsiktige konsekvenser koronapandemien gir for kommuneøkonomien, anbefaler rådmannen en forsiktig investeringsstrategi for kommunens del. Det legges til grunn at arbeidet med ny bybru prioriteres. Når det gjelder nytt sykehjem i Krokstadelva er dette tenkt innarbeidet i budsjettet for 2022. Andre større prosjekter som eksempelvis Åskollen skole, nytt helsehus og legevakt og utvidelsen av Veiavangen ungdomsskole er prosjekter som kan bli utsatt til senere.

Saken skal opp til behandling i formannskapet 15. september og i kommunestyret 22. september. Signalene som kommer fra politikerne om hvilke prosjekter som bør prioriteres og hvilket investeringsnivå kommunen skal legge seg på, blir tatt med inn i rådmannens arbeid med økonomiplanen for perioden 2021-24, som presenteres i første halvdel av november.